Gras

Informatie coronavirus

De meest recente updates met betrekking tot het coronavirus vind je op deze pagina.
Als eerste de updates van Aeres MBO Barneveld, vervolgens de updates die gelden voor geheel Aeres MBO en daarna de updates en maatregelen die Aeres-breed gelden. In het Meer informatie blok op deze pagina een overzicht van veelgestelde vragen en alle updates. 

Laatste updates Aeres MBO Barneveld

3 april 2020
Richtlijnen met betrekking tot BPV
Nu de Coronacrisis ons allen bezighoud en veel mensen thuis moeten blijven of van huis uit werken, is het algemene advies zo min mogelijk verplaatsen en reizen.  Wereldwijd is er een negatief reisadvies, vrijwel alle landen hebben de code oranje. Bij veel landen geldt een quarantaine van 2 weken, voordat men het land in mag.
Dat heeft ook gevolgen voor de BPV van Aeres MBO Barneveld. Het MT heeft besloten geen BPV buiten Nederland toe te staan in periode 5 en periode 1 van het komende schooljaar, dus tot 7 november 2020. Voor de BPV binnen Nederland gelden de volgende richtlijnen. In deze volgt Aeres MBO Barneveld de richtlijnen van Overheid en RIVM. Dat betekent dat:
 • Als een student niet welkom is op het BPV adres, blijft de student thuis. Het BPV adres – de praktijkopleider – is daarin leidend.
 • Als een student zelf griep- of verkoudheidsverschijnselen vertoont, blijft de student thuis.
 • In alle andere gevallen gaat de BPV periode gewoon van door.
Wij realiseren ons dat door de richtlijnen van RIVM en Overheid de situatie kan wijzigen.

23 maart 2020
Examens locatie Barneveld tot 6 april 2020 gecanceld.
Tot en met 6 april a.s. laten wij geen studenten fysiek naar de locatie komen om theorie/kennisexamen te doen.

We onderzoeken welke mogelijkheden er zijn bij de vaardigheidsexamens op bedrijven en de instellingsexamens Nederlands en Engels om deze incidenteel te kunnen laten doorgaan.

Laatste updates Aeres MBO

22 april

Maatregelen verlengd tot 20 mei
Tijdens de persconferentie op 22 april heeft minister-president Rutte aangekondigd dat veel van de huidige maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, gehandhaafd blijven tot 20 mei. Op 13 mei wordt dit besluit heroverwogen.

Voor Aeres MBO betekent dit dat de scholen in ieder geval tot 20 mei gesloten blijven. We blijven ons focussen op afstandsonderwijs en spannen ons in om de examenkandidaten hun diploma te laten behalen. We werken aan scenario’s die rekening houden met een langere periode waarin sprake is van beperkende maatregelen. Deze scenario’s houden enerzijds rekening met een ‘anderhalve meter-samenleving’ en zijn er anderzijds op gericht om studievertragingen zoveel mogelijk te voorkomen. Omdat evenementen tot 1 september 2020 zijn geschrapt, zullen onze nog geplande open dagen en informatiedagen een andere invulling gaan krijgen.  

01 april 2020

Update maatregelen na besluit kabinet van 31 maart

Het kabinet heeft de maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen, verlengd tot en met 28 april. De locaties van Aeres MBO blijven daarom in ieder geval dicht tot en met de meivakantie van de schoollocatie.

 • Alle locaties van Aeres MBO zijn gesloten tot en met de meivakantie.
 • Afstandsonderwijs gaat in ieder geval door tot aan de meivakantie. In de meivakantie is er geen les.

Afspraken over onderwijs en examinering
Op vrijdag 27 maart jl. heeft het ministerie van OCenW een document gepubliceerd met daarin maatregelen en richtlijnen voor de inhoud van het mbo-onderwijs en de examinering. Aeres MBO spant zich in om examenkandidaten hun diploma te laten behalen, maar we sluiten studievertraging niet uit. Momenteel wordt per locatie en per student geïnventariseerd wat de maatregelen voor de examenplanning gaat betekenen. 

Samenvatting maatregelen van het ministerie:

 • Onderwijs zoveel mogelijk laten doorlopen door online onderwijsactiviteiten te organiseren.
 • Beroepspraktijkvorming (bpv) voor bol- en bbl-studenten gaat door mits aan de richtlijnen van overheid, RIVM en GGD kan worden voldaan.
 • Het onderwijs organiseert alternatieve vormen van toetsing buiten de schoolgebouwen (via afstandsleren of op stageplek).
 • De komende weken wordt meer bekend over de centrale examens.

Onze scholen zijn zeer beperkt open voor:

 • (Praktijk)examens die niet online kunnen worden uitgevoerd maar wel nodig zijn voor het kunnen behalen van het diploma.
 • De opvang van kwetsbare studenten.

Uiteraard houdt Aeres MBO zich strikt aan de richtlijnen van het RIVM.

Laatste updates Aeres-breed

22 april 2020

Tijdens de persconferentie op 22 april heeft minister-president Rutte aangekondigd dat veel van de huidige maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, gehandhaafd blijven tot 20 mei. Op 13 mei wordt dit besluit heroverwogen.

Voor Aeres betekent dit dat er nagenoeg geen wijzigingen zijn in de maatregelen die reeds genomen zijn. Wel is het zo dat binnen Aeres VMBO voorbereidingen worden getroffen om op 2 juni het onderwijs op de locaties (deels) te hervatten. De manier waarop hier invulling aan gegeven wordt kan per schoollocatie verschillen. De locaties zullen hierover zelf de leerlingen en ouders informeren wanneer de uitwerking gereed is. 

Verder hebben de maatregelen tot gevolg dat Aeres alle evenementen tot 1 september 2020 heeft geschrapt. Diverse Aeres-instellingen organiseren digitale open dagen, waardoor het informeren van geïnteresseerde nieuwe leerlingen, studenten en cursisten toch deels kan plaatsvinden. 

Het onderwijs binnen Aeres wordt waar mogelijk op afstand verzorgd en medewerkers werken zoveel mogelijk vanuit huis. Bovendien worden scenario’s uitgewerkt die rekening houden met een langere periode waarin sprake is van beperkende maatregelen. Deze scenario’s houden enerzijds rekening met een ‘anderhalve meter-samenleving’ en zijn er anderzijds op gericht om studievertragingen zoveel mogelijk te voorkomen. 

01 april 2020

Maatregelen verlengd tot en met meivakantie

Het kabinet heeft de duur van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan verlengd. Als gevolg van deze verlenging vinden tot en met de meivakanties geen onderwijsactiviteiten op scholen en locaties van Aeres plaats.
Overleg met het ministerie van OCW moet duidelijk maken wat dit verder betekent voor de onderwijssector. Hierover zal nader worden bericht.

Algemene informatie

Let op: onderstaande informatie is bijgewerkt op donderdag 2 april 2020.

In december 2019 startte in China een uitbraak van het coronavirus. Wereldwijd worden maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Aeres volgt daarbij de landelijke richtlijnen van het RIVM, autoriteit op het gebied van volksgezondheid, en de reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Belangrijke informatie over het coronavirus en meer specifieke informatie over maatregelen die Aeres (indien noodzakelijk) neemt, worden hier gedeeld. De richtlijnen en maatregelen gelden voor alle scholen en locaties van Aeres.

Besmetting en symptomen

Dragers van het coronavirus hebben koorts en luchtwegklachten. De ziekte is overdraagbaar van mens op mens.

Voorkom besmetting en/of virusverspreiding door:

 • regelmatig handen te wassen;
 • te niezen en hoesten in de ellebogen;
 • papieren zakdoekjes te gebruiken;
 • geen handen te schudden;
 • thuis te blijven als je griep- of verkoudheidsklachten hebt.

Bel de huisarts indien je:
Koorts boven de 38 graden met luchtwegklachten hebt (hoesten of kortademigheid).

Ga NIET naar een huisarts of huisartsenpost toe, om besmetting van anderen te voorkomen. Neem telefonisch contact op met de huisarts en volg de aanwijzingen op.

Klik hier voor meer informatie van het RIVM. 

Reizen

Ten aanzien van reizen volgt Aeres de instructies en adviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het beleid van Aeres is dat alle vormen van buitenlandse reizen en excursies zijn opgeschort tot nader order. Deze maatregel geldt voor zowel medewerkers als studenten. Ook reizen ten behoeve van stages in het buitenland vallen onder deze maatregel. We houden ernstig rekening met een verlenging van de maatregelen. We houden de situatie uiteraard nauwlettend in de gaten en komen hier zo snel mogelijk op terug. 

Vragen

Raadpleeg bovengenoemde websites voor meer informatie. Aeres-gerelateerde vragen kun je mailen aan inlichtingen@aeres.nl. Voor studiegerelateerde vragen kun je rechtstreeks contact opnemen met jouw Aeres instelling, via: