Gras

Informatie coronavirus

De meest recente updates met betrekking tot het coronavirus vind je op deze pagina.
Als eerste de updates van Aeres MBO Ede, vervolgens de updates die gelden voor geheel Aeres MBO en daarna de updates en maatregelen die Aeres-breed gelden. In het Meer informatie blok op deze pagina een overzicht van veelgestelde vragen en alle updates. 

Laatste updates Aeres MBO Ede

Naast de algemene updates die Aeres-breed gelden, zijn er voor deze locatie geen specifieke updates.

Laatste updates Aeres MBO

22 april

Maatregelen verlengd tot 20 mei
Tijdens de persconferentie op 22 april heeft minister-president Rutte aangekondigd dat veel van de huidige maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, gehandhaafd blijven tot 20 mei. Op 13 mei wordt dit besluit heroverwogen.

Voor Aeres MBO betekent dit dat de scholen in ieder geval tot 20 mei gesloten blijven. We blijven ons focussen op afstandsonderwijs en spannen ons in om de examenkandidaten hun diploma te laten behalen. We werken aan scenario’s die rekening houden met een langere periode waarin sprake is van beperkende maatregelen. Deze scenario’s houden enerzijds rekening met een ‘anderhalve meter-samenleving’ en zijn er anderzijds op gericht om studievertragingen zoveel mogelijk te voorkomen. Omdat evenementen tot 1 september 2020 zijn geschrapt, zullen onze nog geplande open dagen en informatiedagen een andere invulling gaan krijgen.  

01 april 2020

Update maatregelen na besluit kabinet van 31 maart

Het kabinet heeft de maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen, verlengd tot en met 28 april. De locaties van Aeres MBO blijven daarom in ieder geval dicht tot en met de meivakantie van de schoollocatie.

 • Alle locaties van Aeres MBO zijn gesloten tot en met de meivakantie.
 • Afstandsonderwijs gaat in ieder geval door tot aan de meivakantie. In de meivakantie is er geen les.

Afspraken over onderwijs en examinering
Op vrijdag 27 maart jl. heeft het ministerie van OCenW een document gepubliceerd met daarin maatregelen en richtlijnen voor de inhoud van het mbo-onderwijs en de examinering. Aeres MBO spant zich in om examenkandidaten hun diploma te laten behalen, maar we sluiten studievertraging niet uit. Momenteel wordt per locatie en per student geïnventariseerd wat de maatregelen voor de examenplanning gaat betekenen. 

Samenvatting maatregelen van het ministerie:

 • Onderwijs zoveel mogelijk laten doorlopen door online onderwijsactiviteiten te organiseren.
 • Beroepspraktijkvorming (bpv) voor bol- en bbl-studenten gaat door mits aan de richtlijnen van overheid, RIVM en GGD kan worden voldaan.
 • Het onderwijs organiseert alternatieve vormen van toetsing buiten de schoolgebouwen (via afstandsleren of op stageplek).
 • De komende weken wordt meer bekend over de centrale examens.

Onze scholen zijn zeer beperkt open voor:

 • (Praktijk)examens die niet online kunnen worden uitgevoerd maar wel nodig zijn voor het kunnen behalen van het diploma.
 • De opvang van kwetsbare studenten.

Uiteraard houdt Aeres MBO zich strikt aan de richtlijnen van het RIVM.

Laatste updates Aeres-breed

29 mei 2020

Geleidelijke hervatting activiteiten op locaties

Aeres volgt in haar beleid de richtlijnen van het kabinet en bereidt zich daarom voor om een aantal activiteiten op locatie te hervatten. Voor het vmbo en praktijkonderwijs geldt dat dit vanaf 2 juni gebeurt en voor het mbo en hbo vanaf 15 juni.

Maatregelen
Op alle locaties zijn maatregelen getroffen om de anderhalve meter afstand tussen mensen te kunnen borgen. Het aantal mensen dat tegelijk in gebouwen aanwezig mag zijn, wordt daarop aangepast. De onderwijslocaties hebben bovendien te maken met afwijkende tijdvakken waarin het onderwijs mag plaatsvinden, omdat de overheid de belasting van het openbaar vervoer tijdens de spits zo laag mogelijk wil houden. Er zijn en worden aanvullende maatregelen genomen met het oog op bijvoorbeeld looproutes, hygiëne en beperking van het aantal mensen dat zich in één ruimte mag bevinden. Veiligheid van onze medewerkers en leerlingen en studenten staat voorop.

Daar waar het onderwijs op locatie nog niet mogelijk is, geldt dat dit nog steeds zoveel mogelijk op afstand wordt ingevuld. 

Lange termijn
Binnen de instellingen van Aeres wordt gewerkt aan protocollen voor de langere termijn, zodat we voorbereid zijn op de situatie waarin de anderhalve meter-samenleving voor langere tijd om aanpassingen vraagt. 

Algemene informatie

Let op: onderstaande informatie is bijgewerkt op donderdag 4 juni 2020.

In december 2019 startte in China een uitbraak van het coronavirus. Wereldwijd worden maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Aeres volgt daarbij de landelijke richtlijnen van het RIVM, autoriteit op het gebied van volksgezondheid, en de reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Belangrijke informatie over het coronavirus en meer specifieke informatie over maatregelen die Aeres (indien noodzakelijk) neemt, worden hier gedeeld. De richtlijnen en maatregelen gelden voor alle scholen en locaties van Aeres.

Besmetting en symptomen

Dragers van het coronavirus hebben koorts en luchtwegklachten. De ziekte is overdraagbaar van mens op mens.

Voorkom besmetting en/of virusverspreiding door:

 • regelmatig handen te wassen;
 • te niezen en hoesten in de ellebogen;
 • papieren zakdoekjes te gebruiken;
 • geen handen te schudden;
 • thuis te blijven als je griep- of verkoudheidsklachten hebt.

Bel de huisarts indien je:
Koorts boven de 38 graden met luchtwegklachten hebt (hoesten of kortademigheid).

Ga NIET naar een huisarts of huisartsenpost toe, om besmetting van anderen te voorkomen. Neem telefonisch contact op met de huisarts en volg de aanwijzingen op.

Klik hier voor meer informatie van het RIVM. 

Reizen

Aeres heeft besloten alle reizen van medewerkers en studenten tot 1 september 2020 op te schorten. De maatregelen rondom COVID-19 worden in diverse landen versoepeld, maar het infectiegevaar is nog niet geweken. Aeres wil met dit besluit voorkomen dat medewerkers of studenten in deze onzekere fase geëvacueerd moeten worden, dan wel in een land vast komen te zitten als gevolg van een nieuwe uitbraak. Ook reizen ten behoeve van stages in het buitenland vallen onder deze maatregel.

Vragen

Raadpleeg bovengenoemde websites voor meer informatie. Aeres-gerelateerde vragen kun je mailen aan inlichtingen@aeres.nl. Voor studiegerelateerde vragen kun je rechtstreeks contact opnemen met jouw Aeres instelling, via: