Gras

Informatie coronavirus

De meest recente updates met betrekking tot het coronavirus vind je op deze pagina.
Als eerste de updates van Aeres MBO Emmeloord, vervolgens de updates die gelden voor geheel Aeres MBO en daarna de updates en maatregelen die Aeres-breed gelden. In het Meer informatie blok op deze pagina een overzicht van veelgestelde vragen en alle updates. 

Laatste updates locatie Aeres MBO Emmeloord

Update 2 oktober 

De rijksoverheid heeft een dringend advies gepubliceerd met betrekking tot het dragen van mondkapjes binnen het voortgezet onderwijs. Aeres volgt dit advies en daarom gelden binnen onze organisatie vanaf 5 oktober a.s. de volgende richtlijnen:

 • Op alle locaties van Aeres geldt het dringende advies tot het dragen van een mondkapje in ruimtes waar anderhalve meter tussen leerlingen en leerkrachten niet te garanderen is. Hierbij valt te denken aan gangen, de aula, de in- en uitloop van kantines, enzovoort. Ook in praktijklessen waarbij de anderhalve meter tussen leerkracht en leerling niet te garanderen is, geldt het dringende advies om een mondkapje te dragen;
 • In Emmeloord waar vmbo en mbo gecombineerd zijn, geldt het bovenstaande dringende advies om praktische redenen ook voor het mbo-gedeelte;
 • Het mondkapje kan af zodra een vaste zitplaats is ingenomen, b.v. op een werkplek, in het klaslokaal, of in een vergaderruimte;
 • Studenten en medewerkers zorgen zelf dat ze over mondkapjes beschikken. Nu in heel Nederland het dringende advies geldt om in openbare ruimtes mondkapjes te dragen, is het normaal om deze standaard in het bezit te hebben. Alleen bij praktijklessen worden, waar nodig, conform bestaande afspraken beschermende middelen verstrekt.
 • De regel om anderhalve meter afstand van elkaar te houden blijft onverkort van kracht op alle plaatsen waar deze regel al van toepassing was.

Augustus 2020

Met het volgen van de richtlijnen van de overheid en RIVM, kunnen we ca. 30 procent van onze mbo studenten tegelijkertijd op school ontvangen. Er geldt een prioriteit voor bepaalde groepe n die meer op school moeten zijn Dat betekent d at we ook weer online lessen zullen gaan aanbieden. In tegenstelling tot vorig schooljaar met volledige online lessen , komt nu een halve groep op school fysiek de les volgen en de andere helft van de klas vol gt dezelfde les online. Bij de eerstvolgende les worden de groepen omgedraaid. Alle aanpassingen vragen veel flexibiliteit van docenten en studenten . H et kan dus dat de opstart niet geheel probleemloos zal verlopen. Wij vragen hiervoor je begrip. Op dit moment werken we nog aan een tijdelijk rooster voor de komende 2 weken. Het tijdelijke rooster zal niet inzichtelijk zijn in Eduarte. Controleer daarom dagelijks je mail. Beschikbaarheid van lokalen, vanwege het lesgeven in kleine groepen, kan ervoor zorgen dat we moeten besluiten tot avondlessen voor 2 e en 3 e jaars. Indien je niet aanwezig kunt zijn bij een online les of les op school, bijvoorbeeld vanwege een bezoek aan een arts of rijexamen, dan meld je dat vooraf bij de dagcoördinator r.wolfsen@aeres.nl / h.j.j.timmerman@aeres.nl

Aandachtspunten algemeen:

 • Je kunt naar school als je vrij bent van symptomen van het coronavirus. Zelfs met milde symptomen zo als een verkoudheid moet je thuisblijven totdat je 24 uur klachtenvrij bent. Als een of meerdere gezinsleden ernstige klachten (benauwdheid/koorts) hebben (gehad), dan dienen alle gezinsleden thuis te blijven tot iedereen in huis 24 uur klachtenvrij is van (milde) klachten (neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest), dan wel ernstige klachten (koorts of benauwdheid) In dat geval mogen studenten niet naar school komen. Indien je recent op vakantie bent geweest in een land uit een risicogebied, neem dan de quarantaineadviezen in acht. Studenten met een verhoogd medisch risico (of binnen het gezin) mogen niet naar school komen. Je afwezigheid meld je bij de teamleiding.
 • Wanneer je het schoolgebouw betreedt ontsmet je je handen en ga je direct naar het lokaal. Een docent geeft je hierbij aanwijzingen.
 • In de school zijn looplijnen aangegeven, welke gevolgd moeten worden.
 • In school hangen pamfletten met afspraken en regels rondom het coronavirus , die opgevolgd moeten worden.
 • Lessen worden in vaste lokalen afgenomen. Hierdoor zijn er zo weinig mogelijk verplaatsingen binnen het gebouw. Gebruik je kluis zo min mogelijk, hang je jas aan de stoel en houd je tas bij je.
 • Nogmaals handen ontsmetten bij betreden van het leslokaal, 1,5 m uit elkaar en hoesten in de elleboog. Begeleidende docenten geven aanwijzingen hierover!
 • Na de lessen verlaten de studenten direct het schoolgebouw en het schoolterrein.
 • Bij toiletgebruik kijk je eerst of het toilet beschikbaar is, anders wacht je buiten de toiletruimte op de gang en houd je 1,5 m afstand van elkaar bij verlaten/binnengaan van de toiletruimte
 • Neem zelf zakdoeken mee.
 • Als je een pauze op school hebt, houd je deze zoveel mogelijk buiten. In school is alleen de galerij, de entresol en de lokalen beschikbaar voor eten en drinken.
 • Zorg zoveel mogelijk voor je eigen eten en drinken. Er worden boven een extra koffie en frisdrankautomaat geplaatst.

Werkwijze tijdens de lessen op school

 • Nadat de handen zijn schoongemaakt, ga je naar de door de docent aangegeven plaats in het lokaal.
 • Neem je eigen spullen (pen, rekenmachine etc) mee naar je plaats. Jas aan de stoel, telefoon uitgeschakeld in de tas.
 • Toch snotterige of hoestende studenten op school? Wanneer dit geconstateerd wordt, dan wordt de student na overleg alsnog naar huis gestuurd. Dit gebeurt uitsluitend om de veiligheid van allen te waarborgen.
 • Docent benoemt vóór aanvang van de 1e les nogmaals de richtlijnen van het RIVM (hoesten in elleboog e.d.).
 • Na afloop van de lessen wacht je rustig totdat de docent aangeeft dat je het lokaal en het gebouw kunt verlaten volgens de aangegeven route.
 • Laatkomers melden zich bij mevrouw Rutgers.
 • Luister naar de aanwijzingen van de begeleidende docenten en vraag wanneer je iets niet duidelijk hebt!

Werkwijze tijdens de lessen online

 • Zorg dat je op tijd klaar zit voor de online les.
 • Bij aanvang van de les, heb je je camera aan, je geluid uit.
 • De docent zal zowel voorafgaand aan de les als na de les de presentie bijhouden.De docent zal zowel voorafgaand aan de les als na de les de presentie bijhouden. Het Het ongeoorloofd niet deelnemen aan een online les, wordt op deze ongeoorloofd niet deelnemen aan een online les, wordt op dezelfde wijze geregistreerd als de presentie van lessen op school. geregistreerd als de presentie van lessen op school.
 • Het moedwillig verstoren van de (online) les kan tot gevolg hebben dat de docent je uit Het moedwillig verstoren van de (online) les kan tot gevolg hebben dat de docent je uit de les verwijderd (ook digitaal), hier kunnen sancties aan verbondende les verwijderd (ook digitaal), hier kunnen sancties aan verbonden worden.worden.
 • Tijdens de les stel je je Tijdens de les stel je je vragen via de chat. De docent kan deze dan beantwoorden in vragen via de chat. De docent kan deze dan beantwoorden in de les of zal je vragen je microfoon aan te zetten en de vraag ‘live’ te stellen.de les of zal je vragen je microfoon aan te zetten en de vraag ‘live’ te stellen. Mochten er naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen zijn, dan kunt u contact

 

Update 20 augustus

De situatie rond corona heeft duidelijk gemaakt dat een goede luchtkwaliteit belangrijk is in ruimtes waar mensen leren en werken. Om op de onderwijslocaties veilig onderwijs te kunnen geven, is Aeres hier dan ook extra op gespitst. Elk gebouw heeft eigen mogelijkheden om te ventileren. Daar waar luchtbehandeling plaatsvindt, wordt buitenlucht aangezogen en gefilterd, waarna deze ook weer wordt afgezogen en naar buiten toe wordt afgevoerd. Er vindt dus geen recirculatie van ‘gebruikte’ lucht plaats. De mechanische ventilatie is zo ingesteld dat deze 24/7 op vol vermogen draait. Locaties zonder luchtbehandeling hebben de mogelijkheid om ramen open te zetten. Het advies is om regelmatig een raam open te zetten om voldoende te ventileren. Met deze maatregelen zorgt Aeres voortdurend voor aanvoer van verse buitenlucht en snelle afvoer van gebruikte lucht, wat belangrijk is om eventuele virusverspreiding te vermijden.

Laatste updates Aeres MBO

12 november 2020

Mondkapjesplicht alle Aeres MBO locaties

Met ingang van maandag 16 november 2020 geldt binnen alle locaties van Aeres MBO de verplichting om een mondkapje te dragen op plaatsen die buiten de normale lessituatie vallen. De Raad van Bestuur van Aeres heeft dit besluit genomen vanwege het aanhoudende risico op coronabesmettingen, terwijl het moeilijk is om op alle relevante plaatsen anderhalve meter afstand te garanderen. 

Het is in de afgelopen maanden een grote uitdaging gebleken om het fysieke onderwijs zo normaal mogelijk doorgang te laten vinden en de personele bezetting op peil te houden. Dit wordt bemoeilijkt doordat regelmatig medewerkers besmet raken, of in quarantaine moeten in afwachting van een testuitslag. Met het oog op de maatregel gelden de volgende uitgangspunten:

 • De verplichting om een mondkapje te dragen geldt voor situaties die buiten de normale lessituatie vallen. Hierbij valt te denken aan gangen, de aula, de in- en uitloop van kantines, enzovoort.
 • Ook in praktijklessen waarbij de anderhalve meter tussen docent/medewerker en student/cursist niet te garanderen is, geldt de verplichting om een mondkapje te dragen.
 • Het mondkapje kan af zodra een vaste zitplaats is ingenomen, bijvoorbeeld op een werkplek, in het klaslokaal of in een vergaderruimte.
 • Zonder zwaarwegende reden geldt de verplichting voor iedereen. Dit betekent dus dat studenten en medewerkers zonder mondkapje niet in de school aanwezig kunnen zijn.
 • De regel om anderhalve meter afstand van elkaar te houden blijft onverkort van kracht op alle plaatsen waar deze al van toepassing was.

Binnen de locaties van Aeres MBO zijn in het belang van studenten en medewerkers tal van maatregelen genomen om de kans op coronabesmetting te minimaliseren en om de zorg om besmet te raken zoveel mogelijk weg te nemen. Het besluit tot een mondkapjesplicht is een onderdeel van dit pakket en loopt vooruit op de mondkapjesplicht die de overheid voornemens is vast te stellen en die naar verwachting per 1 december 2020 gaat gelden. 

Door het reeds bestaande dringende advies tot het dragen van een mondkapje om te zetten in een verplichting ontstaat meer duidelijkheid en kunnen scholen hierop kunnen handhaven. 
We hopen van harte dat de coronasituatie snel onder controle is, waardoor het pakket aan maatregelen geleidelijk kan worden afgebouwd.

Studenten worden rechtstreeks geïnformeerd over de mondkapjesplicht.

Laatste updates Aeres-breed

12 november 2020

Mondkapjes verplicht binnen vmbo- en mbo-locaties Aeres en Nordwin College

Met ingang van maandag 16 november 2020 geldt binnen alle vmbo- en mbo-locaties van Aeres en Nordwin College de verplichting om een mondkapje te dragen op plaatsen die buiten de normale lessituatie vallen. Dit besluit is genomen vanwege het aanhoudende risico op coronabesmettingen, terwijl het moeilijk is om op alle relevante plaatsen anderhalve meter afstand te garanderen. 

Het is in de afgelopen maanden een grote uitdaging gebleken om het fysieke onderwijs zo normaal mogelijk doorgang te laten vinden en de personele bezetting op peil te houden. Dit wordt bemoeilijkt doordat regelmatig medewerkers besmet raken, of in quarantaine moeten in afwachting van een testuitslag. 

Met het oog op de maatregel gelden de volgende uitgangspunten:

 • De verplichting om een mondkapje te dragen geldt voor situaties die buiten de normale lessituatie vallen. Hierbij valt te denken aan gangen, de aula, de in- en uitloop van kantines, enzovoort. 
 • Ook in praktijklessen waarbij de anderhalve meter tussen leerkracht/medewerker en leerling/student/cursist niet te garanderen is, geldt de verplichting om een mondkapje te dragen. 
 • Het mondkapje kan af zodra een vaste zitplaats is ingenomen, bijvoorbeeld op een werkplek, in het klaslokaal of in een vergaderruimte.
 • Zonder zwaarwegende reden geldt de verplichting voor iedereen. Dit betekent dus dat leerlingen, studenten en medewerkers zonder mondkapje niet in de school aanwezig kunnen zijn.
 • De regel om anderhalve meter afstand van elkaar te houden blijft onverkort van kracht op alle plaatsen waar deze al van toepassing was.

Binnen de locaties van Aeres en Nordwin College zijn in het belang van leerlingen, studenten en medewerkers tal van maatregelen genomen om de kans op coronabesmetting te minimaliseren en om de zorg om besmet te raken zoveel mogelijk weg te nemen. Het besluit tot een mondkapjesplicht is een onderdeel van dit pakket en loopt vooruit op de mondkapjesplicht die de overheid voornemens is vast te stellen en die waarschijnlijk per 1 december 2020 gaat gelden. 

Door het reeds bestaande dringende advies tot het dragen van een mondkapje om te zetten in een verplichting ontstaat meer duidelijkheid, doordat scholen hierop kunnen handhaven. 
We hopen van harte dat de coronasituatie snel onder controle is, waardoor het pakket aan maatregelen geleidelijk kan worden afgebouwd. 

Leerlingen en hun ouders en studenten worden rechtstreeks geïnformeerd over de mondkapjesplicht.

Algemene informatie

Let op: onderstaande informatie is bijgewerkt op maandag 21 september 2020.

In december 2019 startte in China een uitbraak van het coronavirus. Wereldwijd worden maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Aeres volgt daarbij de landelijke richtlijnen van het RIVM, autoriteit op het gebied van volksgezondheid, en de reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Belangrijke informatie over het coronavirus en meer specifieke informatie over maatregelen die Aeres (indien noodzakelijk) neemt, worden hier gedeeld. De richtlijnen en maatregelen gelden voor alle scholen en locaties van Aeres.

Besmetting en symptomen

Dragers van het coronavirus hebben koorts en luchtwegklachten. De ziekte is overdraagbaar van mens op mens.

Voorkom besmetting en/of virusverspreiding door:

 • regelmatig handen te wassen;
 • te niezen en hoesten in de ellebogen;
 • papieren zakdoekjes te gebruiken;
 • geen handen te schudden;
 • thuis te blijven als je griep- of verkoudheidsklachten hebt.

Bel de huisarts indien je:
Koorts boven de 38 graden met luchtwegklachten hebt (hoesten of kortademigheid).

Ga NIET naar een huisarts of huisartsenpost toe, om besmetting van anderen te voorkomen. Neem telefonisch contact op met de huisarts en volg de aanwijzingen op.

Klik hier voor meer informatie van het RIVM. 

Reizen

Sinds 1 september is het in bepaalde gevallen mogelijk om internationale reizen te maken voor stage, werkbezoek of excursies. Het volgende beleid is van toepassing:

 • Het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken ( hierna BuZa) is altijd leidend t.a.v. beslissingen rondom reizen van zowel medewerkers als studenten. BuZa geeft met kleurcoderingen aan welke landen als risicolanden worden beschouwd. Aeres baseert haar beleid m.b.t. reizen op deze kleurcoderingen. 
 • Codes rood en oranje betekenen: in geen geval reizen. 
 • Code geel betekent voor medewerkers dat alleen na overleg met /goedkeuring van faculteits-/locatiedirecteur en verantwoordelijke(n) voor Internationaal op locatie een reis plaatsvindt. Voor het Bestuursbureau geldt dat goedkeuring nodig is van de direct leidinggevende. Studenten kunnen alleen op reis na akkoord van de studieleider of betreffende teamleider, die een verzoek op zijn/haar beurt voorlegt aan de faculteits-of locatiedirecteur. 
 • Medewerkers of studenten die op eigen initiatief een reis  (stage, studie, project) voorbereiden/uitvoeren waarvoor een negatief advies geldt, kunnen geen aanspraak maken op  welke steun dan ook vanuit Aeres en, in geval van studie, evenmin op toekenning van  studiepunten. 
 • Voor alle internationale studie-activiteiten die in principe weer starten vanaf 1 september geldt, dat er een alternatief scenario beschikbaar moet zijn, voor het geval er geen toestemming voor de desbetreffende activiteit wordt gegeven c.q. voor het geval dat de maatregelen weer aangescherpt worden. 
  Dit alternatieve scenario moet aansluiten bij de desbetreffende opleiding en wordt afgestemd met de studieleider en de examencommissie. Het alternatief kan eruit bestaan dat de internationale activiteit op een ander moment in de opleiding alsnog wordt uitgevoerd ofwel dat er een gelijkwaardige studieactiviteit wordt aangeboden.

Uitgaande studenten voor studie, stage, praktijkleren, excursie, afstuderen binnen Europa:

 • Stages en excursies binnen Europa zijn vanaf 1 september 2020 in principe weer mogelijk, maar uitsluitend naar landen / gebieden waar code geel of groen geldt. Een voorgenomen stage of excursie moet ook dan overigens altijd goedgekeurd zijn door de studieleider, of betreffende teamleider. Ook afstemming met het International Office (Hogeschool) is altijd noodzakelijk.
 • Aeres is niet aansprakelijk voor kosten die samenhangen met een eventuele voortijdige beëindiging van een buitenlands verblijf in verband met een gewijzigde Corona-situatie. Deze clausule is opgenomen in het stagecontract. 
 • Vanuit de EU is aangegeven dat er ook in het najaar coulant wordt omgegaan met toegekende Erasmus+ beurzen. D.w.z. dat dezelfde overmachtsregels van toepassing zullen zijn, die ook eerder golden. 

Uitgaande studenten voor studie, stage, afstuderen buiten Europa:

 • Aeres adviseert dringend om nu geen plannen te maken voor een verblijf voor studie (minor), stage of afstuderen buiten Europa en neemt geen verantwoordelijkheid voor studenten die dit advies negeren. Veel gebieden buiten Europa hebben code rood of oranje of de Corona-situatie is onduidelijk. Aeres acht de risico’s voor een verblijf buiten Europa groot en neemt hiervoor dus geen enkele verantwoordelijkheid.
 • Dit advies is van kracht tot het moment dat de directie een ander besluit neemt hieromtrent. Opnieuw geldt hier dat richtlijnen van BuZa leidend zijn.

Inkomende studenten:

 • De regels en richtlijnen van de thuisinstelling en land van herkomst  bepalen of een student naar Nederland kan afreizen en of iemand in quarantaine moet. Voor niet-EU studenten die naar Aeres willen komen voor studie, stage of uitwisseling geldt dat het advies van BuZa, met risico-codering van het zendende land, van toepassing is. Dat gebeurt automatisch in geval van visumplicht.
 • De internationale opleidingen en minoren die gepland stonden, zullen daadwerkelijk starten.   
 • Na binnenkomst in Nederland zijn de nationale (RIVM) richtlijnen (quarantaine, hygiëne, social distancing) van toepassing voor de internationale studenten,  evenals eventuele aanvullende regels of richtlijnen vanuit Aeres.
 • In het 1e semester van schooljaar 2020/2021 worden de  internationale onderwijsprogramma’s zoveel mogelijk op locatie, dus live aangeboden.  Indien nodig kan omgeschakeld worden naar online onderwijs.
 • Voor internationaal onderwijs dat wordt uitgevoerd met internationale partners, wordt samen met die partners en per opleiding, vastgesteld hoe het gemeenschappelijke programma zal worden uitgevoerd. Daarbij wordt zoveel mogelijk recht gedaan aan de (internationale) uitgangspunten van de desbetreffende opleiding.

Maatwerk-trainingen en internationale projecten:

 • Geplande maatwerk-trainingen voor niet-EU studenten in Nederland worden uitgesteld. 
 • Hervatting van internationale projecten (OKP en vergelijkbare projecten (buiten EU) kan pas wanneer BuZa en Nederlandse ambassade in het doelland aangeven dat het veilig is om ter plaatse te werken. Dan nog wordt in overleg tussen faculteits- of locatiedirecteur, programmahoofd / coördinator internationaal en betrokken reiziger(s) afgestemd of een beoogd bezoek door kan gaan.
 • Om de voortgang van projecten zo goed mogelijk te borgen, wordt ingezet op het realiseren van online uitvoering van (een deel van de) projectactiviteiten.
 • Voor internationale projecten binnen Europa geldt dat over reizen in het kader van deze projecten wordt besloten na overleg tussen faculteits- of locatiedirecteur, programmahoofd / internationaal coördinator en de projectleider, op grond van adviezen van projectpartner en eventueel de Nederlandse ambassade ter plaatse.

Vragen

Raadpleeg bovengenoemde websites voor meer informatie. Aeres-gerelateerde vragen kun je mailen aan inlichtingen@aeres.nl. Voor studiegerelateerde vragen kun je rechtstreeks contact opnemen met jouw Aeres instelling, via: