Informatie coronavirus

De meest recente updates met betrekking tot het coronavirus vind je op deze pagina.
Als eerste de updates van Aeres MBO Emmeloord, vervolgens de updates die gelden voor geheel Aeres MBO en daarna de updates en maatregelen die Aeres-breed gelden. In het Meer informatie blok op deze pagina een overzicht van veelgestelde vragen en alle updates. 

Laatste updates locatie Aeres MBO Emmeloord

Update 30 maart

Gezien alle ontwikkelingen is binnen Aeres besloten dat de blokstage voor het BUITENLAND niet door gaat. Studenten wordt gevraagd contact op te nemen met het praktijkopleider/bedrijf om aan te geven dat ze in de periode 19 mei t/m 26 juni 2020 niet komen. De invulling van de blokstage wordt later bekend gemaakt.

Update 26 maart

Of de lessen weer op 6 april kunnen starten , wordt pas op dinsdag 31 maart duidelijk. Op woensdag 1 april kunnen we dan de globale planning voor het resterende schooljaar kenbaar maken.

Update 24 maart

Beste student, Voor meer duidelijkheid wachten we nog op nieuwe richtlijnen vanuit het Ministerie. Hierbij toch alvast wat meer informatie over de stand van zaken, wetend dat de werkelijkheid van vandaag morgen al weer anders kan zijn.

 • Vandaag is aangegeven dat er tot 6 april op school geen examenactiviteiten mogen plaatsvinden. Dit betekent dat de geplande herexamens talen en rekenen van volgende week NIET doorgaan. Zodra er meer duidelijkheid is, zullen we weer nieuwe data bekendmaken.
 • Houd er alvast rekening mee dat docenten, meer op afstand gaan toetsen en dat je bijblijft met de aangeboden lesstof.
 • Als je ziek bent, meldt dit aan de administratie, zodat we weten dat je een gemiste afgenomen toets op afstand, later nog mag inhalen.
 • De geplande 1e ronde kennisexamens paard, loonwerk en hovenier worden afgelast en het geplande herexamenmoment (18 mei 2020) wordt nu gebruikt als 1e poging. Voor de herexamens worden t.z.t. weer nieuwe data gepland.
 • De dagstages gaan gewoon door, tenzij je deze niet kunt of mag lopen. Maak hiervan een melding naar je stagecoördinator.
 • Eind deze week hopen we meer duidelijkheid te hebben over de blokstage.
 • De eindexcursie naar Tsjechië is afgelast.

Update 19 maart

Leren op afstand:

 • De meeste lesstof staat inmiddels in it’s learning. Door het vele gebruik is de snelheid niet altijd even hoog. Advies is om het buiten de schooltijden nog eens te proberen. Laat je docent wel weten als je ergens niet bij kunt. Wellicht dat de opdracht dan gemaild kan worden.
 • Voor de toetsen die nu uitvallen, zullen we na deze buitenschoolse periode een planning maken. Zo kunnen de toetsen gespreid worden afgenomen.
 • Docenten zijn op hun werkdagen van 10.00-14.00 uur in de mail beschikbaar.
 • Studenten die iets op school willen ophalen, moeten zich bij de administratie melden.
 • Als je zelf ziek wordt of weer beter bent, blijf je dit melden bij de schooladministratie. Dit omdat er nu ook toetsen en opdrachten ter beoordeling via it’s learning worden opgegeven en afgenomen.

Stage:

 • De stage gaat gewoon door, mits je zelf niet de verschijnselen van corona hebt, het bedrijf akkoord is en jij je houdt aan de RIVM voorschriften.
 • Als je geen stage meer kunt lopen, laat je dit de school zo spoedig mogelijk weten.
 • Docenten nemen in deze periode geen stagebezoeken af. Je kunt wel contact met je begeleidende stagedocent opnemen.
 • We gaan er vooralsnog van uit dat de buitenslandse stages doorgang kunnen vinden later in het schooljaar. Momenteel mogen er geen buitenlandse stages worden gedaan.

Aanmelden en intake:

 • Onze intake-activiteiten zijn uitgesteld. Je ontvangt een brief met een nieuwe afspraak.

Examinering:

 • Alle geplande examens gaan deze week niet door.
 • Het kan zijn dat we de komende weken wel examens gaan afnemen. Het gaat dan om examens keuzedelen (teeltspecialisatie, melkwinning, automatisch melken en cultuurtechniek). De betreffende assessor neemt dan nog contact met je op. Uitgangspunt is wel dat het stagbedrijf en jij hiermee akkoord gaan.
 • Zodra we duidelijk hebben dat we de mondelinge examens gesprekken en spreken op afstand af mogen nemen zal de betreffende docent een afspraak met je maken. We verwachten hierover uiterlijk maandag duidelijkheid te geven.
 • De COE herexamens rekenen en talen zullen in de week van 30 maart tot 3 april alsnog gepland worden. Zodra de tijdstippen bekend zijn, zullen diegene die zich hebben aangemeld voor een herexamen een uitnodiging per mail ontvangen.
 • Voor de kennisexamens worden er meerdere momenten aangevraagd. Het kennisexamen voor de hoveniers van 6 april zal naar een ander moment verplaatst worden. Zodra deze datum bekend is worden betrokkenen hiervan in kennis gesteld.
 • De planning van de proeve van bekwaamheden (PvB) blijft voor alsnog ongewijzigd.

Buitenlandse reizen: De Tsjechië-reis in juni 2020 gaat zoals nu lijkt, vooralsnog door.

Tip: Houd je lesstof en andere schoolzaken bij. Hoe meer er deze weken gedaan wordt, hoe minder er straks in het mooie voorjaar ingehaald behoeft te worden.

Laatste updates Aeres MBO

01 april 2020

Update maatregelen na besluit kabinet van 31 maart

Het kabinet heeft de maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen, verlengd tot en met 28 april. De locaties van Aeres MBO blijven daarom in ieder geval dicht tot en met de meivakantie van de schoollocatie.

 • Alle locaties van Aeres MBO zijn gesloten tot en met de meivakantie.
 • Afstandsonderwijs gaat in ieder geval door tot aan de meivakantie. In de meivakantie is er geen les.

Afspraken over onderwijs en examinering
Op vrijdag 27 maart jl. heeft het ministerie van OCenW een document gepubliceerd met daarin maatregelen en richtlijnen voor de inhoud van het mbo-onderwijs en de examinering. Aeres MBO spant zich in om examenkandidaten hun diploma te laten behalen, maar we sluiten studievertraging niet uit. Momenteel wordt per locatie en per student geïnventariseerd wat de maatregelen voor de examenplanning gaat betekenen. 

Samenvatting maatregelen van het ministerie:

 • Onderwijs zoveel mogelijk laten doorlopen door online onderwijsactiviteiten te organiseren.
 • Beroepspraktijkvorming (bpv) voor bol- en bbl-studenten gaat door mits aan de richtlijnen van overheid, RIVM en GGD kan worden voldaan.
 • Het onderwijs organiseert alternatieve vormen van toetsing buiten de schoolgebouwen (via afstandsleren of op stageplek).
 • De komende weken wordt meer bekend over de centrale examens.

Onze scholen zijn zeer beperkt open voor:

 • (Praktijk)examens die niet online kunnen worden uitgevoerd maar wel nodig zijn voor het kunnen behalen van het diploma.
 • De opvang van kwetsbare studenten.

Uiteraard houdt Aeres MBO zich strikt aan de richtlijnen van het RIVM.

24 maart 2020

Tot en met 6 april 2020 geen fysieke examens op locaties

Vandaag heeft het kabinet een aantal besluiten genomen over eindexamens. Voor Aeres MBO-locaties gelden op dit moment de onderstaande afspraken.

 • Er vinden tenminste tot en met 6 april geen fysieke examens plaats op onze mbo-locaties.
 • De komende weken wordt gewerkt aan het verder inrichten van afstandsonderwijs en aan de examenplanning.
 • Examens die plaatsvinden op bpv-locaties kunnen doorgang vinden, voor zover mogelijk en te organiseren binnen de richtlijnen van de RIVM. Dit bepaalt de Aeres MBO-locatie naar eigen inzicht.
 • De online onderwijsactiviteiten gaan gewoon door en krijgen de komende weken verder vorm.
 • Hoe de examinering wordt ingevuld tot aan de zomer gaat het ministerie de komende dagen verder uitwerken. Aeres MBO volgt de berichtgeving hierover nauwlettend. 

Laatste updates Aeres-breed

01 april 2020

Maatregelen verlengd tot en met meivakantie

Het kabinet heeft de duur van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan verlengd. Als gevolg van deze verlenging vinden tot en met de meivakanties geen onderwijsactiviteiten op scholen en locaties van Aeres plaats.
Overleg met het ministerie van OCW moet duidelijk maken wat dit verder betekent voor de onderwijssector. Hierover zal nader worden bericht.

24 maart 2020

Verbod op evenementen verlengd tot 1 juni

Het kabinet heeft besloten dat het verbod op bijeenkomsten en evenementen wordt verlengd tot 1 juni, en nu ook geldt voor groepen onder de 100 deelnemers. 

Algemene informatie

Let op: onderstaande informatie is bijgewerkt op donderdag 2 april 2020.

In december 2019 startte in China een uitbraak van het coronavirus. Wereldwijd worden maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Aeres volgt daarbij de landelijke richtlijnen van het RIVM, autoriteit op het gebied van volksgezondheid, en de reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Belangrijke informatie over het coronavirus en meer specifieke informatie over maatregelen die Aeres (indien noodzakelijk) neemt, worden hier gedeeld. De richtlijnen en maatregelen gelden voor alle scholen en locaties van Aeres.

Besmetting en symptomen

Dragers van het coronavirus hebben koorts en luchtwegklachten. De ziekte is overdraagbaar van mens op mens.

Voorkom besmetting en/of virusverspreiding door:

 • regelmatig handen te wassen;
 • te niezen en hoesten in de ellebogen;
 • papieren zakdoekjes te gebruiken;
 • geen handen te schudden;
 • thuis te blijven als je griep- of verkoudheidsklachten hebt.

Bel de huisarts indien je:
Koorts boven de 38 graden met luchtwegklachten hebt (hoesten of kortademigheid).

Ga NIET naar een huisarts of huisartsenpost toe, om besmetting van anderen te voorkomen. Neem telefonisch contact op met de huisarts en volg de aanwijzingen op.

Klik hier voor meer informatie van het RIVM. 

Reizen

Ten aanzien van reizen volgt Aeres de instructies en adviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het beleid van Aeres is dat alle vormen van buitenlandse reizen en excursies zijn opgeschort tot de zomervakantie. Deze maatregel geldt voor zowel medewerkers als studenten. Ook reizen ten behoeve van stages in het buitenland vallen onder deze maatregel. We houden ernstig rekening met een verlenging van de maatregelen. Daarom adviseren wij nu ook geen tickets aan te schaffen voor een reis naar het buitenland. We houden de situatie uiteraard nauwlettend in de gaten en komen hier zo snel mogelijk op terug. 

Vragen

Raadpleeg bovengenoemde websites voor meer informatie. Aeres-gerelateerde vragen kun je mailen aan inlichtingen@aeres.nl. Voor studiegerelateerde vragen kun je rechtstreeks contact opnemen met jouw Aeres instelling, via: