Friese mbo’s zetten schouders onder het Fries

Date

De Friese mbo-instellingen Aeres, ROC Friesland College en ROC Friese Poort zetten samen met de Afûk en provincie Fryslân de schouders onder het Fries. Al deze partijen gaan zo met elkaar de positie van het Fries in het middelbaar beroepsonderwijs versterken. De partijen hebben de ambities en de daarbij behorende doelen en werkzaamheden vastgelegd als onderdeel van Taalplan Frysk 2030. Om de afspraken te bevestigen, hebben vertegenwoordigers van de diverse instellingen vanochtend hun handtekening gezet onder het convenant ‘Mei-inoar sette wy de skouders ûnder it Frysk yn it middelber beropsûnderwiis’. 

Gedeputeerde Sietske Poepjes is ingenomen met de plannen: ‘It middelber beropsûnderwiis is in wichtige ûnderwiissektor yn Fryslân. Sawat 70% fan alle ynwenners yn Fryslân mei in 
(berops)diploma hat in mbû-eftergrûn. It grutste part fan de mbû-studinten yn Fryslân sil wenjen en wurkjen bliuwe yn de regio. Krekt dêrom is it wichtich om binnen harren beropsoplieding goed omtinken te hawwen foar de meartalige sitewaasje yn Fryslân, mei dêrby in grutte rol foar de Fryske taal.’

Fries in het bedrijfsleven 

Het belang van het Fries blijkt ook uit recent onderzoek van E&E advies (2020) naar de positie van het Fries in het bedrijfsleven. Werkgevers geven aan dat bij 54% van de bedrijven medewerkers vaak tot heel vaak in contact komen met de Friese taal in relatie tot klanten. Zo’n 76% van de bedrijven geeft ook aan dat zij het verstaan van het Fries door hun werknemers belangrijk vinden. Daarmee heeft het Fries in het economisch verkeer een belangrijke positie. 

Studenten zullen tijdens hun mbo-opleiding op verschillende manieren kennismaken met het Fries. Zo werken de studenten aan taalbewustzijn en taalhouding aan de ene kant en aan taalvaardigheden Fries aan de andere kant. De eigen beroepspraktijk van de individuele student staat hierbij centraal.