Nadenken

Disclaimer

Gebruikersvoorwaarden

Welkom op de Aeres-website. Aeres is een kennisinstelling in het groene domein voor praktijkonderwijs, voorbereidend, middelbaar en hoger beroepsonderwijs. Daarnaast verzorgt Aeres diverse commerciële activiteiten en is zij betrokken bij maatschappelijke instellingen en projecten.

Op deze website treft u informatie aan over deze activiteiten en de omgeving waarbinnen Aeres opereert. U vindt ook linken naar de instellingen, lectoraten, ondersteunende stichtingen, participaties en projecten.

Voor de toegang tot en het gebruik van deze website gelden, naast de toepasselijke wet- en regelgeving, de hierna genoemde condities en bepalingen. Gebruik van deze website betekent dat u akkoord gaat met deze voorwaarden en bepalingen. 

Auteursrecht

De website www.aeres.nl en /subdomeinen, www.aeresinternational.nl zijn eigendom van de Stichting Aeres Groep. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom op de inhoud van deze website, waaronder mede begrepen de tekst, de vormgeving en de beelden en geluiden, behoren toe aan Aeres of haar licentiegevers. De inhoud van deze website mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Aeres worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, behoudens beperkingen bij wet gesteld en behalve voor zover zulks nodig is in het kader van het beoogd gebruik van deze website.

Merken

Alle merken op deze website zijn eigendom van Aeres of worden met toestemming van de rechthebbenden op deze website vermeld. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Aeres is het niet toegestaan op enige wijze gebruik te maken van deze merken, behoudens de beperkingen bij wet gesteld en behalve voor zover zulks noodzakelijk is in het kader van een efficiënte raadpleging van deze website.

Hyperlinks en software

Het aanbrengen van hyperlinks naar deze site is in beginsel toegestaan. Framing is echter verboden behoudens toestemming van Aeres. Deze website bevat hyperlinks naar websites die door anderen dan Aeres worden geëxploiteerd. Deze hyperlinks zijn uitsluitend voor uw gemak aangebracht. Voor de toegang tot en het gebruik van deze websites van derden kunnen andere voorwaarden gelden. Aeres is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites of voor de informatie, de software, de producten en services die u op deze sites kunt verkrijgen. De vermelding van hyperlinks naar websites van derden op deze website impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van Aeres van de inhoud van deze websites, noch enige relatie of verwantschap met de derden die deze sites exploiteren.

Software

Alle software die van deze website kunnen worden gedownload zijn auteursrechtelijk beschermd werk van Aeres of haar licentiegevers. Software mag uitsluitend worden gebruikt door eindgebruikers in overeenstemming met de bepalingen van de betreffende gebruiksrechtovereenkomst. Gebruiksrechtovereenkomsten worden voorafgaand aan het downloaden aan de eindgebruiker verstrekt. Downloading, installatie en verder gebruik mogen pas plaatsvinden nadat de eindgebruiker heeft ingestemd met de bepalingen van de betreffende gebruiksrechtovereenkomst.
Voor Software die niet vergezeld gaat van een gebruiksrechtovereenkomst verkrijgt de eindgebruiker een persoonlijk niet-overdraagbaar recht om de software te gebruiken voor zover zulks noodzakelijk is in het kader van een efficiënte raadpleging van deze website.

Discussiegroepen en fora

In geval van deelname aan discussiegroepen en fora is het onder meer niet toegestaan om: anderen te beledigen, te bedreigen dan wel inbreuk te maken op de persoonlijke levenssfeer van derden anderen te beperken in of verhinderen tot het gebruik en het gemak van de discussiegroepen en fora onfatsoenlijk, lasterlijk of anderszins ongeschikte informatie openbaar te maken informatie up te loaden of te posten waarmee inbreuk wordt of kan worden gemaakt op intellectuele eigendomsrechten van derden en/of schade wordt of kan worden toegebracht aan computers van anderen informatie te downloaden die door een andere gebruiker openbaar is gemaakt en waarvan redelijkerwijs bekend mag worden verondersteld dat deze inbreuk maakt of kan maken op rechten van derden goederen te verkopen of te adverteren voor commerciële doeleinden. 

Aeres behoudt zich het recht voor om een gebruiker de toegang tot een discussiegroep of forum op welk moment dan ook te ontzeggen zonder voorafgaande kennisgeving en zonder opgave van reden. De discussiegroepen en fora staan niet onder toezicht van Aeres. Aeres heeft dan ook geen controle over en verantwoordelijkheid voor de inhoud, berichten en informatie in en van de discussiegroepen en fora. Aeres behoudt zich het recht voor informatie die door gebruikers op haar website wordt openbaar gemaakt te wijzigen, verwijderen, te bewerken, alsmede aan derden ter beschikking te stellen indien zulks is vereist ter voldoening aan wet- en regelgeving. Aeres is gerechtigd de informatie die door gebruikers via haar website openbaar wordt gemaakt vrijelijk en zonder beperking te (laten) gebruiken. Dit onbeperkte gebruiksrecht sterkt zich mede uit tot informatie die op enigerlei wijze beschermd is door rechten van intellectuele eigendom.

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld om informatie te verschaffen over de dienstverlening van Aeres en impliceert in geen enkel opzicht enige vorm van goedkeuring, verzoek of aanbeveling met betrekking tot enige belegging. De informatie wordt geacht betrouwbaar te zijn, maar kan zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Aeres kan niet instaan voor de volledigheid en juistheid van de informatie. Aeres levert de informatie zonder enige (impliciete) garantie aangaande juistheid, volledigheid en/of geschiktheid.

Aansprakelijkheid, toegang en wijzigingen van deze voorwaarden en bepalingen
Door deze website te bezoeken gaat u ermee akkoord dat Aeres niet aansprakelijk is voor enige directe, indirecte of gevolgschade, hetzij contractueel, hetzij uit hoofde van nalatigheid of andere onrechtmatige gedragingen, gerelateerd aan het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van deze website en/of als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal of diensten van websites verbonden aan deze website, behoudens voor zover deze schade een gevolg is van opzet van Aeres. Een en ander laat onverlet dat Aeres in geen geval aansprakelijk is voor enige directe, indirecte of gevolgschade, hetzij contractueel, hetzij uit hoofde van nalatigheid of andere onrechtmatige gedragingen, gerelateerd aan het gebruik van informatie, materiaal of diensten van websites verbonden aan deze website, behoudens voor zover deze schade een gevolg is van opzet van de zijde van Aeres.

Toegang

Aeres behoudt zich het recht voor om geheel naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving enige gebruiker de toegang tot deze website of enig deel daarvan te ontzeggen.

Wijziging van deze voorwaarden en bepalingen
Aeres behoudt zich het recht voor om de voorwaarden en bepalingen waaronder deze website wordt aangeboden te wijzigingen. Deze wijzigingen zullen direct na het posten ervan op deze website of door het rechtstreeks koppelen ervan vanuit deze website van kracht zijn.