Regelingen en statuten

Op onze scholen gelden een aantal regelingen en statuten.

Over het onderwijs
Deelnemersstatuut Aeres MBO Een beschrijving van de rechten en plichten van de student.
Basisondersteuningsprofiel Aeres MBO Informatie over de ondersteuning aan studenten
Toelatingsbeleid 2018-2019 Aeres MBO Een beschrijving van de wettelijke toelatings- en plaatsingseisen
Handboek examinering Aeres MBO 2017-2018 Handboek met informatie over afspraken, richtlijnen, kwaliteitsborging van examens

Protocol centrale examens taal en rekenen mbo

Proctol voor voorbereiding, afname en afronding van centrale examens taal en rekenen.

Onderwijs- en Examenregelingen HKS (instroom vanaf 2016)
Onderwijs -en Examenregeling (OER) 2017-2018 HKS De OER (Onderwijs- en Examenregeling) beschrijft de uitgangspunten van het onderwijs bij Aeres MBO aan de hand van onderwijsregeling, examenregeling en het examenprogramma.
Artikelen onderwijsovereenkomst 2017- 2018 HKS (bol, bbl en ovo) Informatie over onderwijsovereenkomst (OOK) en opleidingsbladen. 
Bepalingen praktijkovereenkomst 2017-2018 HKS (bol) Rechten en plichten van studenten, leerbedrijven en Aeres MBO bij beroepspraktijkvorming (BPV). 
Bepalingen praktijkovereenkomst 2017-2018 HKS (bbl en ovo)
Rechten en plichten van studenten, leerbedrijven en Aeres MBO bij beroepspraktijkvorming (BPV). 
   
Onderwijs- en Examenregelingen BKS (instroom voor 2016)  
Onderwijs -en Examenregeling (OER) 2017-2018 BKS Deze regeling beschrijft de uitgangspunten van het onderwijs bij Aeres MBO aan de hand van onderwijsregeling, examenregeling en het examenprogramma.
Artikelen onderwijsovereenkomst 2017- 2018 BKS (bol, bbl en ovo) Informatie over onderwijsovereenkomst (OOK) en opleidingsbladen.  
Bepalingen praktijkovereenkomst 2017-2018 BKS (bol) Rechten en plichten van studenten, leerbedrijven en Aeres MBO bij beroepspraktijkvorming (BPV). 
Bepalingen praktijkovereenkomst 2017-2018 BKS (bbl en ovo) Rechten en plichten van studenten, leerbedrijven en Aeres MBO bij beroepspraktijkvorming (BPV).  
Protocollen en meldcodes
Meldcode huiselijk geweld en mishandeling
Als er een vermoeden bestaat dat een student mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling, dan handelen wij conform deze meldcode.
Protocol social media
Dit protocol bevat de regels voor het gebruik van social media op onze scholen.
Protocol schorsing en verwijdering
Als een student onaanvaardbaar gedrag vertoont, dan kan het zijn dat we overgaan tot schorsing, dit protocol treedt dan in werking.
Protocol anti-pesten
Dit protocol beschrijft ons anti-pest beleid. 
Protocol informatieverschaffing gescheiden ouders  Dit protocol beschrijft hoe wij omgaan met het informeren van gescheiden ouders.
Klachtenregelingen
Wegwijzer indienen klacht (tijdelijk niet beschikbaar) Als je een klacht hebt is er altijd een mogelijkheid deze te bespreken of een klacht in te dienen. Deze wegwijzer helpt je bij het volgen van de juiste route.
Klachten van algemeen zakelijke aard (tijdelijk niet beschikbaar)
Regeling over klachten die te maken hebben met o.a. het niet nakomen van afspraken, het niet of verkeerd nemen van beslissingen, het wel of niet toepassen van regels.
Klachtenregeling voor een veilig schoolklimaat

Klachten van persoonlijke aard vallen onder deze regeling. Het gaat dan om klachten over o.a. seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld en pesten.

Veiligheid
Veiligheidsbeleid
Arbo-beleidsplan
Verzekeringen Een Aeres document over alle verzekeringen