Maatregelen Aeres MBO Almere

Date

Op deze pagina staan alle specifieke maatregelen voor Aeres MBO Almere. Alle externe communicatie zal plaatsvinden via e-mail, deze pagina en de bekende sociale media kanalen.

UPDATE: 18 september 2020

Besmetting

Zoals jullie eerder deze week hebben kunnen lezen, is er helaas ook een van onze (vmbo) collega’s positief getest. De GGD geeft aan dat als iemand niet langer dan een kwartier, binnen een afstand van 1,5 meter van de besmette collega is geweest er geen bron- en contact onderzoek hoeft plaats te vinden. Onze analyse, in samenspraak met de GGD en de desbetreffende collega is, dat dit het geval is en er dus geen verder bron- en contact onderzoek hoeft plaats te vinden. Mbo studenten zijn in het geheel niet met deze collega in contact geweest. In overleg met de GGD is dan ook besloten, dat het niet nodig is, om aanvullende maatregelen te nemen. 

 

Ventilatie

De ventilatie in scholen is een belangrijk onderwerp geworden. Landelijk is er een vragenlijst opgesteld met als doel om in kaart te brengen hoe het met de ventilatiesystemen in de scholen is gesteld. Ook wij hebben door onze installateur metingen laten verrichten en lijsten in gevuld. Alle CO2 metingen zitten binnen de waarden die hiervoor zijn opgesteld hetgeen concreet betekent dat de luchtverversing in de lokalen functioneert zoals deze behoort te zijn.

 

Bij klachten blijf thuis

Met enige regelmaat, constateren collega’s, dat er studenten naar de (fysieke) lessen komen die corona-achtige klachten hebben, zoals: 

 • Verkoudheidsklachten zoals neusverkouden, loopneus, niezen, keelpijn
 • Hoesten
 • Benauwdheid
 • Verhoging of koorts
 • Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)

Wij kunnen niet genoeg benadrukken, dat je bij klachten thuis moet blijven, je laten testen en pas weer naar school komt als je klachtenvrij bent! Heb je je laten testen, maar zijn de klachten weer verdwenen, dan kom je pas naar school als de uitslag van de test negatief is! Dit geldt uiteraard ook als je op bpv bent!

 

Corona uren regeling bpv

Verschillende studenten hebben via hun slb’er en/of het bpv-bureau laten weten dat ze (mogelijk) met hun bpv-uren in de problemen komen, doordat ze met corona(-achtige) klachten thuis zitten en/of op de uitslag van een test moeten wachten. 

In het algemeen is een ziekte geen reden om niet te hoeven voldoen aan de hoeveelheid bpv uren. Met een percentage ziekte is in de berekening van de bpv uren rekening gehouden. Dit betekend normaal gesproken, dat de overige uren op een ander moment moeten worden ingehaald.

De situatie is op dit moment echter iets anders, omdat je ook bij klachten waarmee je normaal gesproken door zou werken (bpv volgen) thuis moet blijven en/of de uitslag van een corona-test af moet wachten. Op basis van dit laatste doen we een aanpassing aan de standaardprocedure. 

 

Als je met klachten thuis bent waarbij je normaal gesproken door zou werken en/of moet wachten op de uitslag van een corona-test, dan laat je dit weten aan je slb’er. Dit doe je, op het moment dat je thuis zit, niet achteraf! Je bespreekt met je slb’er hoe je de gemiste uren binnen de bpv-periode in gaat halen. Is er geen mogelijkheid om deze uren binnen de periode in te halen, dan mag het bedrijf of je slb’er deze uren aftekenen als bpv-uren, met een maximum van 40 uur. Voor alle uren boven deze 40 uur gelden de bestaande regelingen.

UPDATE: 4 september 2020

Internationale werkreizen
De afgelopen jaren hebben we ieder jaar meerdere werkreizen georganiseerd, onder meer naar Indonesië, Costa Rica en Uganda. Dit voorjaar hebben we deze reizen, voor het schooljaar 2019-2020, helaas moeten cancelen. De organisatie van deze reizen heeft een lange looptijd. Zo moeten tickets bijvoorbeeld al heel vroeg geboekt worden, om deze zo goedkoop mogelijk te houden. Vanwege deze lange organisatie tijd en de onzekere tijd m.b.t. reizen, hebben wij besloten om in het schooljaar 2020-2021 geen internationale werkreizen te organiseren.

Burgerschapsreizen
Voor de derdejaars studenten organiseren wij ieder jaar een burgerschapsreis. De afgelopen jaren zijn we tijdens deze reizen naar Frankrijk (Parijs), Engeland (London) en Duitsland geweest. Deze week staat in dit schooljaar gepland in de week van 10 tot 14 mei (2021). De organisatie van deze reizen heeft een korte doorloop, dan die van de internationale werkreizen. We hebben dan ook besloten, hierover nog geen beslissing te nemen. De beslissing over het doorgaan van deze reizen nemen we tussen de herfst- en kerstvakantie. De voorlichtingsbijeenkomst die hiervoor op 28 september gepland stond komt dan ook te vervallen. Als we voor de Kerst beslissen dat de burgerschapsreis in dit schooljaar door gaat, dan wordt er een nieuw voorlichtingsmoment gepland.

Internationale informatieavond – 22 oktober
Ieder jaar organiseren wij een internationale informatieavond. Tijdens deze avond worden studenten en hun ouders/verzorgers voorgelicht over internationale bpv (stage), werkreizen en ander mogelijkheden om te internationaliseren. Op basis van het niet doorgaan van de internationale werkreizen en het voorlopig niet doorgaan van internationale bpv (corona update 18-08-20), hebben wij besloten dat deze informatieavond komt te vervallen.

Wel staat er op 18 januari (2021) om 15.00 uur een voorlichtingsmoment voor studenten die meer willen weten over internationale bpv.

Voorlichtingsavond examenkandidaten - 29 september
In de jaarplanning en studiegids staat op dinsdag 29 september een voorlichtingsavond gepland voor alle examenkandidaten en hun ouders/verzorgers. Gezien de huidige tijd zal deze bijeenkomst niet op school, maar online plaatsvinden. Je/u ontvangt hiervoor nog een aparte uitnodiging, waarin ook wordt aangegeven hoe dit in zijn werk gaat.

Kennismakingsavond leerjaar 1 – 8 oktober
Ook voor de kennismakingsavond leerjaar 1 op 8 oktober geldt, dat deze er anders uit zal zien dan normaal. In voorgaande jaren werd deze avond, op school, volledig georganiseerd en gepresenteerd door de studenten voor hun eigen ouders/verzorgers. Dit is op dit moment niet mogelijk. We proberen hetzelfde concept om te zetten naar een online omgeving. Daarnaast hebben ouders/ verzorgers de mogelijkheid om studieloopbaanbegeleider te spreken. Per groep wordt gekeken wat hiervoor de beste manier is. Je/u ontvangt voor deze avond een aparte uitnodiging, waarin ook wordt aangegeven hoe dit in zijn werk gaat.

 

UPDATE: 28 augustus 2020

Start schooljaar
Het schooljaar is weer gestart. We kijken terug op een, ondanks alle maatregelen, leuke en goede introductie week voor de eerstejaars studenten. Vrijwel alle tweedejaars studenten is het gelukt om een bpv-plaats te vinden en zijn met het stage begonnen. Afgelopen maandag zijn ook de derdejaars van start gegaan in een programma met hun studieloopbaanbegeleider.

Afgelopen maandagmiddag was ook het rooster voor deze eerste periode voor nagenoeg alle klassen klaar. Zoals ook in de update van vorige week is aangekondigd, zijn er fysieke en online lessen. Voor sommige groepen geldt, dat ze op dezelfde dag fysieke en online lessen hebben. We hebben geprobeerd om daar dan voldoende tijd tussen te plannen, zodat studenten, ook als ze een flink stuk moeten reizen, voldoende tijd hebben om beide te kunnen volgen.

Buitenland BPV
In de update van 18 augustus hebben we al aangegeven dat studenten die in de tweede periode (tussen herfst- en kerstvakantie) naar het buitenland wilden voor bpv ook een stageplaats in Nederland achter de hand moesten houden. Gelet op de recente ontwikkelingen in veel van de reislanden, de onzekere situatie in veel ander landen en de adviezen van het ministerie van buitenlandse zaken hebben we het besluit genomen om geen buitenland bpv toe te staan voor de tweede periode.

UPDATE: 19 augustus 2020

Lessen
Uiteraard volgen wij als Aeres MBO Almere de protocollen en richtlijnen van het ministerie en het RIVM. Op basis daarvan kunnen we niet alle voltijd studenten (volledig) fysiek lesgeven. Voor de komende periode hebben we daarom de volgende besluiten genomen.

Praktijklessen gaan zoveel mogelijk door volgens het bestaande mbo rooster, met lesmomenten van 45 en 90 minuten. Vaak geclusterd tot momenten van 180 minuten of langer. Alle andere lessen worden digitaal gegeven. De leseenheid hiervoor is 60 minuten. In het rooster van de student staan alle lessen. Alleen de lessen van de BBL (groen) groepen en M1D2 vinden zoveel mogelijk op school plaats. Het lesrooster zal tegen het eind van deze week (34) gepubliceerd worden.

Digitale lessen
Alle digitale lessen worden via Teams aangeboden. Een docent kan je vragen om tijdens de digitale les je camera aan te doen om het contact en de interactie te bevorderen en daarmee de kwaliteit van de les te verhogen. We vragen je met klem om aan de vraag van een docent gehoor te geven. Naast Teams voor de lessen, wordt Peppels gebruikt voor het verstrekken van lesmateriaal, naslagwerken, opdrachten, presentaties, enz.

Anderhalve meter
Voor alle mbo studenten geldt, dat je zowel ten opzichte van het personeel, als elkaar 1½ meter in acht moeten blijven nemen. Dit geldt ook als de mbo student jonger is dan 18 jaar!

Introductie
Deze week vindt de introductieweek van leerjaar 1 plaats. Introducties die plaats vinden vanuit een onderwijsorganisatie mogen volgens de regelgeving ‘gewoon’ plaats vinden. Uiteraard met in achtneming van alle geldende algemene regels en specifieke regels voor het mbo.

Ventilatie
De laatste weken wordt er in de media veel gesproken over de ventilatie van schoolgebouwen. Het gebouw van het Aeres (V)MBO Almere voldoet aan alle eisen van het bouwbesluit m.b.t. frisse lucht en ventilatie en voldoet daarmee aan alle eisen die gesteld worden. In alle ruimtes van het gebouw wordt buitenlucht ingeblazen, die op het dak wordt ingenomen. De afvoer van lucht vindt plaats via mechanische afvoer. Daarnaast wordt zoveel mogelijk geventileerd, daar als dit kan, ramen en deuren open te houden. Er zijn drie ruimtes in de school met een eigen airco. Deze ruimtes worden al sinds het begin van de coronacrisis door ons niet meer ingezet.

Openbaar vervoer
Als mbo student kan je op alle momenten van de dag gebruik maken van je OV reisproduct om naar school, leerplek of bpv (stage) te gaan. Ook voor bedrijfsbezoeken of excursies kan het nodig zijn dat je van je OV reisproduct gebruik maakt. Wel heeft de overheid het mbo is gevraagd om een verdeling te maken tussen fysiek en digitaal onderwijs, om daarmee het OV minder te belasten. Ook is de vraag aan studenten, om niet onnodig met het OV te reizen. Uiteraard draag je als je met het OV reist een mondkapje.

Routing en handhygiëne
In het hele gebouw is nog steeds een routing aanwezig. Deze is met pijlen en strepen op de vloer en trappen aangegeven. Deze routing is er voor de veiligheid van onze studenten en hun omgeving en voor de veiligheid van het personeel. Uiteraard gaan we er vanuit dat iedereen zich aan deze routing houdt. Bij binnenkomst in het gebouw en op verschillende punten in het gebouw is ‘hand sanitizer’ aanwezig. Maak hier gebruik van! Was daarnaast regelmatig je handen.

Begin / einde van de les en pauzes
Probeer zou kort mogelijk voor de start van de les op school aanwezig te zijn en na afloop van de les weer zo spoedig mogelijk het pand te verlaten. Blijf tijdens de pauzes zoveel mogelijk in de m-vleugel. De kantine is geopend, maar ga, nadat je iets hebt gekocht terug naar de m-vleugel. De deur naar de tuin, voor de dierlokalen wordt in de pauzes voor de mbo studenten geopend. Je kan dan ook in de tuin pauzeren. Let er wel op, dat dit schoolterrein is en hier niet gerookt mag worden.

BPV (stage)
De tweedejaars studenten in de BOL starten het schooljaar met een bpv periode. Deze bpv kan doorgang vinden. Het is aan de bedrijven en organisaties om uitvoering te geven aan de coronamaatregelen en de veiligheid van het personeel en dus ook stagiaires te waarborgen.

Mocht dit naar jouw beleving niet zo zijn, geef dit dan aan bij het bedrijf en de studieloopbaanbegeleider.

Als het je door de coronamaatregelen van bedrijven niet lukt om een bpv-bedrijf te vinden zoek dan zo snel mogelijk contact met je studieloopbaanbegeleider. 

Buitenland BPV
Als Aeres MBO Almere promoten wij het doen van een buitenland bpv en je daardoor professioneel en als mens verder ontwikkelen. Voor de zomervakantie hebben we echter moeten aangeven, dat we geen toestemming geven voor een buitenland bpv in de eerste periode na de zomer. Hoewel we op dit moment nog geen definitief besluit nemen voor de tweede periode willen we studenten zo veel mogelijk adviseren om een bpv plaats in Nederland te zoeken en minimaal een stageplaats in Nederland achter de hand te houden.

Mocht je toch een buitenland bpv willen voorbereiden, houd er dan rekening mee, dat de overheid heeft aangegeven, dat bij een eventuele tweede COVID-golf, geen mensen door de overheid terug gehaald zullen worden. Ook de school zal dit niet doen.

 

UPDATE: 26 juni 2020

Nieuwe mogelijkheden
Veel van jullie zullen waarschijnlijk afgelopen woensdag met dezelfde belangstelling naar de persconferentie van het kabinet hebben gekeken als wij. Op veel gebieden had het kabinet goed nieuws te melden. Ook voor mbo-studenten was er het goede nieuws. Lesdagen mogen weer langer worden, doordat studenten weer in de spits mogen reizen. Hierdoor verwachten we weer meer lessen aan te kunnen bieden.

Lastiger werd het toen werd aangegeven, dat leerlingen in het voortgezet onderwijs tot 18 jaar onderling niet meer de 1,5 meter hoeven te handhaven, maar dat dit (nog) niet voor het mbo onderwijs geldt. Je kunt je voorstellen dat wij en veel andere mbo scholen, volop lobbyen om deze afstandsregel tot 18 jaar (liever nog langer) ook voor het mbo te laten gelden.

Lesrooster 2020-2021
Op basis van alle nieuwe ontwikkelingen, de lobby voor verdere verruiming voor het mbo en omdat we niet weten wat de komende zomer zal brengen, werken wij aan verschillende lesroosters voor het schooljaar 2020-2021. Pas in de laatste week van de zomervakantie nemen we een besluit over met welk rooster we het schooljaar gaan starten. In die week zullen we je hierover uiteraard informeren.

Startbrief 2020-2021
De verruiming van de mogelijkheden die het kabinet afgelopen woensdag heeft geboden, kwam ook te laat voor de startbrief. Deze was al bij de drukker. Hij moest immers voor de kennismaking dag van de nieuwe eerstejaars studenten klaar zijn. Toch hadden we er in de brief al rekening gehouden met mogelijke veranderingen van de regels voor het mbo.

De tweede- en derdejaars studenten ontvangen de startbrief, met daarin informatie over boeken, planning van de eerste schoolweken, enz. in de eerste week van de zomervakantie. 

Diplomering
Volgende week, vindt op woensdag 1 juli de diplomering plaats. Deze zal er anders uitzien, dan we gewend waren. Ondanks dat gaan we het natuurlijk zo feestelijk mogelijk maken. Studenten die zijn afgestudeerd, hebben hierover al een aparte brief ontvangen.

Het wordt een drive-through diplomering, waarbij studenten met één voertuig een route richting de school en daarna langs de school rijden. Tijdens de route worden de studenten in het zonnetje gezet, vinden de officiële plichtplegingen plaats en worden ze uitgezwaaid. De studenten en de personen die ze hier bij willen hebben blijven hierbij in het voertuig. Helaas is het ook niet mogelijk voor anderen, om te komen kijken. We hopen zeer, dat dit volgend jaar weer kan. We hopen op een bijzondere en mooie diplomering.

 

UPDATE: 17 juni 2020

Start praktijklessen
Deze week hebben we een groot deel van jullie (eerste- en tweedejaars studenten) weer gezien tijdens een praktijkles en de rest komt ook snel aan de beurt. Fijn om jullie weer in ‘in het echt’ te zien en goed om weer praktisch bezig te zijn. De (beroeps)praktijk is tenslotte waar het in het mbo-onderwijs om draait. Hoewel we nog niet precies weten hoe volgend schooljaar er uit zal zien, we komen mogelijk nog nieuwe overheidsbesluiten, zal dan ook de praktijk leidend zijn in het rooster.

Op dit moment werken we aan verschillende varianten die we, afhankelijk van wat er voor het mbo onderwijs besloten wordt, verder gaan uitwerken.

Buitenland bpv (stage)
Omdat we op dit moment nog niet weten hoe de situatie na de zomervakantie zal zijn met betrekking tot internationaal kunnen/mogen reizen. Daarbij heeft de overheid aangegeven, dat bij een eventuele tweede COVID-golf, geen mensen door de overheid terug gehaald zullen worden. Dit heeft ons doen besluiten om buitenland bpv niet toe te staan voor onderwijsperiode 1 (zomervakantie-herfstvakantie). Studenten die de afgelopen periode hiervoor een aanvraag hebben gedaan, hebben dit al via hun studieloopbaanbegeleider of het bpv bureau te horen gekregen. Voor onderwijsperiode 2 (herfstvakantie-kerstvakantie) zijn we nog in afwachting van een besluit. Zodra we hier meer zekerheid over hebben, zullen we dit met jullie communiceren. Op dit moment kunnen mensen wel starten met de voorbereiding voor een internationale bpv in periode 2, maar leg geen zaken vast en werk gelijktijdig aan een alternatief in Nederland!

Herinnering leeg maken lockers
Vorige week hebben alle studenten die dit jaar een locker hebben gehuurd een brief ontvangen, met de vraag om vanaf 15 juni de locker leeg te maken. De lockers gaan open met de schoolpas. Bij het vervallen van de huurperiode (zomervakantie) gaan de lockers automatisch open. Lockers waarin bij de start van de zomer vakantie nog materialen aanwezig zijn, zullen leeg gehaald worden, zodat ze volgend jaar weer verhuurd kunnen worden. Deze materialen worden verwijderd. We hopen dat je volgend jaar weer een locker nodig zal hebben, als dat betekend dat we weer onder meer normale omstandigheden naar school kunnen. Laat je locker leeg en netjes achter!

 

UPDATE: 12 juni 2020

Reizen met het OV en gebruik reisproduct
Uit de vragen die wij krijgen blijkt dat er bij studenten verwarring is over het reizen met openbaar vervoer en het gebruiken van je reisproduct. Als mbo school hebben wij net als de hbo’s en het wetenschappelijk onderwijs de vraag van de overheid gekregen om onze lessen zo veel mogelijk tussen 11:00 uur en 15:00 uur te laten plaats vinden. Of de lessen na 20:00 uur te laten eindigen.

Hierdoor kan het grootste deel van de studenten na het drukste moment van de ochtendspits en voor het drukste moment van de middag spits reizen.

Je mag dus als student gewoon op alle tijdstippen reizen en je reisproduct blijft ook geldig op de tijdstippen die je gewend bent. De vraag blijft wel om de spits zo veel als mogelijk te vermijden.

Reizen naar je bpv (stage)
Voor bpv (stage) geldt, dat je ‘gewoon’ naar en van je bpv-adres kunt reizen op de momenten die je met het BPV-bedrijf afspreekt. Daarbij hoeft je dus niet de 11:00 uur/15.00 uur tijden aan te houden! Wel blijft de vraag, om in overleg met je bpv-bedrijf zo veel mogelijk de spits te vermijden.

MBO CJP Card
Je hebt dit jaar via school een MBO Card ontvangen. We kunnen ons goed voorstellen, dat je in de tijd waarin alles op slot zat weinig meer aan de kaart hebt gedacht. Op zich jammer, want CJP had een paar leuke aanbiedingen voor ‘thuis’. Nu er weer steeds meer open gaat, willen we de Card weer even onder de aandacht brengen. Hoewel veel festivals e.d. deze zomer niet doorgaan is er nog genoeg waar je met de Card wel voordeel met kan behalen.

Updates
Vanaf komende week ontvang je nog maar één update per week.

UPDATE: 9 juni 2020

Diplomering
In de update van vorige week donderdag (4 juni), is aangegeven dat de diplomering conform de jaarplanning op de avond van 30 juni zou blijven. In verband met de aangepaste examinering hebben wij echter bij de gemeente ontheffingen aangevraagd voor het gebruiken van een aantal wegen en paden rond de school voor doeleinden waarvoor deze normaal niet gebruikt worden. Deze toestemming hebben we vlot gekregen, echter voor 1 dag; 1 juli! Op die dag zullen we ons vmbo en het mbo diplomeren. De diplomering van het mbo verschuift dus naar de avond van 1 juli.

BPV (stage)
In een de update van (20 mei) is aangegeven dat in overeenstemming met de planning van de opleiding de huidige eerstejaars studenten, als zijn over gaan haar het tweede leerjaar, het tweede leerjaar starten met een bpv-(stage)periode. Veel studenten hebben hiervoor al een bedrijf gevonden, of zijn deze aan het zoeken. Je slb’er (studieloopbaan begeleider) kan je hierbij adviseren en begeleiden. Wij horen van verschillende studenten, dat het lastig(er) is een passend bedrijf te vinden, waarbij de corona-maatregelen als argument worden genoemd. Mocht jij dit ook zo ervaren, deel dat dan met je slb’er. Wij willen deze geluiden graag horen, om ze door te kunnen spelen naar SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven). Op deze wijze krijgt ook SBB een beeld van wat er in de verschillende branches speelt en kunnen zij bedrijven, overheden en instellingen stimuleren weer bpv-plaatsen voor mbo studenten beschikbaar te stellen.

Updates
Sinds het begin van de corona-crisis hebben we je regelmatig ge-update over alle ontwikkelingen en hoe wij hier als school mee omgaan. In het begin driemaal per week, de laatste weken tweemaal. Zo langzamerhand is steeds meer geregeld en wordt er ook steeds meer duidelijk over hoe het onderwijs er op de wat langere termijn uit zal/moet zien. We kiezen er daarom voor om per volgende week naar één update per week terug te gaan.

 

UPDATE: 4 juni 2020 

Examinering
Van de CEC (Centrale Examencommissie) hebben we het bericht gekregen dat de aanpassingen die we aan de examinering van de verschillende opleidingen hebben voldaan zijn goedgekeurd. Zo zijn we weer een stap dichter bij de diplomering van studenten die succesvol hun examens hebben gedaan.

Diplomering
Een diploma markeert altijd de afronding van een periode van studeren, hard werken, misschien wel stress, maar zeker persoonlijke groei. Studenten die hun opleiding hebben afgerond verdienen een feestelijke diplomering. Op het Aeres MBO Almere zijn we gewend dit groots en met veel mensen te doen. Maar ook de diplomering moet er dit bijzondere jaar anders uitzien. Desondanks, gaan we er, binnen de richtlijnen, een feestelijke gebeurtenis van maken. Hoe het er precies uit gaat zien laten we nog even in het midden, hierover ontvangen de diplomakandidaten binnenkort nadere informatie. De diplomering blijft, zoals in de jaarplanning op de avond van 30 juni staan. Op woensdagmiddag de 24e juni worden diplomakandidaten tussen 15.00 en 17.00 uur door hun studieloopbaanbegeleider gebeld met de uitslag of ze geslaagd zijn.

 

UPDATE: 2 juni 2020

Praktijklessen vanaf 15 juni – Protocol Studenten
Zoals in de update van vorige week (28 mei) aangegeven, wordt het rooster met daarin de praktijklessen deze week zichtbaar op de website. Daarnaast wordt je apart geïnformeerd in welke groep je zit. De praktijk zal naast de school op verschillende locaties plaats vinden. Daarbij nemen wij alle maatregelen van het RIVM en de GGD in acht. Als student heb je zelf ook een verantwoordelijkheid met betrekking tot deze veiligheid. Als school hebben we voor onze studenten een protocol opgesteld waar iedereen zich aan dient te houden. Want, alleen samen krijgen we corona onder controle!

Aangepaste overgangsnorm leerjaar 1 en 2
Vorige week hebben we je laten weten, dat we voor de overgang van het schooljaar ’20-’21 naar het schooljaar ’21-’22 met een aangepaste overgangsnormering gaan werken.

De hoofdlijn van deze overgangsnormering voor leerjaar 1 > 2 ziet er als volgt uit:

 • Heb je onderwijsperiode 1, 2 en 3 (voor corona) conform de eisen goed afgerond en heb je, je in periode 4 en 5 positief laten zien, dan ga je zonder aarzeling over.
 • Heb je onderwijs periode 1, 2 en 3 conform de eisen afgerond, maar heb je, je in periode 4 en 5 niet positief laten zien, dan gaan we het gesprek met je hierover aan, maar ligt de keuze om over te gaan of te doubleren bij jou en je ouders/verzorgers.
 • Heb je onderwijs periode 1, 2 en 3 niet conform de eisen afgerond, maar heb je, je in periode 4 en 5 positief laten zien, dan hebben we hierover in gesprek, maar ligt de keuze om over te gaan of te doubleren bij jou en je ouders/verzorgers.
 • Heb je onderwijs periode 1, 2 en 3 niet conform de eisen afgerond en heb je, je in periode 4 en 5 niet positief laten zien, dan doubleer je.
 • Studenten die een waarschuwing voor een bindend studieadvies hebben ontvangen, maar zich in periode 4 en 5 positief hebben laten zien worden in het team besproken.
 • Studenten die een waarschuwing voor een bindend studieadvies hebben ontvangen en zich in periode 4 en 5 niet positief hebben laten zien doubleren. Er is geen sprake van een bindend negatief studieadvies.

De hoofdlijn van deze overgangsnormering voor leerjaar 2 > 3 ziet er als volgt uit:

 • Normaal kijken we voor deze overgang naar de onderwijsperiodes 5, 6, 7, 8 en 9, waarbij 6 en 9 bpv periodes zijn.
 • Corona heeft effect gehad op onderwijsperiode 9 (en 10). Daarom telt de bpv van onderwijsperiode 9 niet mee in de overgang als deze niet is gestart of niet volledig is gedaan.
 • Voor periodes 5, (6), 7 en 8 moeten conform de normale eis 80% van de pd onderdelen zijn afgerond.
 • Vanzelfsprekend zal bij eventuele bespreekgevallen rekening gehouden worden met de mogelijkheden om te herkansen en de bijzondere tijd waarin we ons bevinden.
 • Uiteraard gelden deze normen niet voor de groepen die in het tweede jaar hun examen doen.

Mocht je over de aangepaste overgangsnormering vragen hebben, dan kan je daarmee terecht bij je studieloopbaanbegeleider.

Examinering
Deze week worden er nog veel examens van de diplomakandidaten afgenomen. Ook de afgelopen tijd hebben er voor deze studenten al veel examens plaatsgevonden. Het is ons gelukt om alle studenten die dit konden en wilden de examinering af te ronden, zodat ze voor de zomer kunnen diplomeren.

Ook voor sommige eerste- en tweedejaars studenten staan examens op de planning. Als het in verband met de benodigde voorbereiding mogelijk is, gaan deze examens ook “gewoon” door. Studenten die dit betreft worden op korte termijn geïnformeerd.

UPDATE: 28 mei 2020

Praktijklessen vanaf 15 juni
Vanaf 15 juni zullen er weer praktijklessen plaatsvinden. In verband met alle maatregelen, zal het in de meeste gevallen niet mogelijk zijn om dit met een hele groep te doen. Daarnaast heeft de overheid  bepaald, dat deze lessen alleen tussen 11:00 en 15:00 uur mogen plaatsvinden, in verband met het reizen in de spits. Dit vraagt veel van de planning en organisatie. Ons streven is om alle studenten van het eerste en tweede leerjaar in de laatste twee weken minimaal eenmaal per week een praktijkles aan te bieden. Komende week zal dit in het rooster zichtbaar worden. Daarnaast wordt je apart geïnformeerd in welke groep je zit.

Aangepaste overgangsnorm leerjaar 1 en 2
Door de corona-crisis hebben we een zeer bijzonder schooljaar. Gelukkig loopt een flink stuk van ons mbo onderwijs digitaal door. Wel is het soms zoeken naar een manier om onderdelen af te ronden en voor verschillende onderdelen hebben we besloten dit niet te doen. Daarnaast hebben studenten uit leerjaar 1 en 2 hebben de afgelopen weken veel praktijk gemist. Van een normale overgang van leerjaar 1 naar 2 of 2 naar 3 is dan ook voor bijna niemand sprake. Om studenten hier niet de dupe van te laten worden, passen we de overgangsnormering aan. Volgende week (1 t/m 5 juni) wordt je in deze update geïnformeerd hoe deze aangepaste overgangsnorm er uit zal zien.

JOB
Afgelopen winter/voorjaar heb je de mogelijkheid gehad om de JOB monitor (Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs) in te vullen en daarmee aan te geven hoe je denkt over allerlei verschillende aspecten van je opleiding. Ruim 70% van onze studenten heeft dit ook gedaan. Zowel Aeres breed als locatie zijn we blij met de uitkomsten. Tegen de landelijke trend in, is de tevredenheid voor de opleiding en de school toegenomen. Uiteraard gebruiken wij de uitkomsten ook om kijken waar we verder kunnen verbeteren. De uitkomsten en de trots- en verbeterpunten hebben we gistermiddag (27 mei) met een afvaardiging studentenraad gedeeld en besproken. De belangrijkste verbeterpunten, zoals we die met de studentenraad hebben besproken liggen op het terrein van faciliteiten binnen het mbo, gebruik van lesmethodes en de voorbereiding op de (eerste) bpv. Hierop zullen verbeterpunten worden geformuleerd. Trots zijn we op de sfeer, veiligheid, onderwijs en begeleiding. Uiteraard zullen we hier ons best voor blijven doen.

 

UPDATE: 20 mei 2020

Persconferentie 19 mei
Gisteravond (19 mei) werd in de persconferentie van het kabinet duidelijk dat ook het mbo, zich kan voorbereiden op een gedeeltelijke hervatting van fysieke (praktijk)lessen, na 15 juni. Als school waren we de voorbereidingen hiervoor al voor gestart. Ook werd gisteravond duidelijk dat dit tussen bepaalde tijdstippen moet plaatsvinden i.v.m. de drukte in het openbaar vervoer. We zullen dit in onze plannen meenemen.

De praktijklessen de we na 15 juni plannen zullen vooral in het teken staan van weer naar school en/of praktijklocatie komen, elkaar weer ontmoeten, bijpraten en lekker praktisch met je vakgebied bezig zijn. We gaan in die laatste paar weken er niet nog allerlei stof doorheen ‘rammen’. Wel denken we er over na hoe we, volgend schooljaar, de door coronacrisis gemiste praktijklessen/ praktijkervaring kunnen compenseren.

BPV (stage)
In de eerste onderwijsperiode van het volgende schooljaar, gaan de tweedejaars studenten op bpv. Langzaam maar zeker gaan er steeds meer bedrijven en instellingen weer, binnen de RIVM regels, open. Hierdoor ontstaat gelukkig ook weer de mogelijkheid om bpv te doen. Wel kan het zijn dat je hierdoor wat langer/beter moet zoeken naar een geschikte bpv plek. We willen alle huidige eerstejaars dan ook adviseren hier, voor zover je er nog niet mee bezig bent, mee aan de slag te gaan. Uiteraard kan je studieloopbaan begeleider je hierbij adviseren en begeleiden.

Werken met marterachtigen
In de afgelopen weken is duidelijk geworden dat de kans op overdacht van COVID 19 van mens op marterachtigen aanwezig is. Binnen de opleiding dierverzorging hebben we daarom twee weken geleden reeds besloten op onze praktijklocaties voorlopig niet met marterachtigen te werken, tijdens de examenvoorbereiding en examens. Nu in de afgelopen dagen is gebleken dat overdracht van marterachtigen naar de mens ook mogelijk is, is duidelijk dat dit een verstandige beslissing was en blijft deze maatregel tot nader order van kracht.

UPDATE: 18 mei 2020

Persconferentie 19 mei
Op 19 mei is er weer een persconferentie van het kabinet. Wij verwachten daar geen grote verassingen uit met betrekking tot verscherping of versoepeling van de maatregelen en blijven ons voorbereiden op de aangekondigde versoepelingen. Docenten zijn weer steeds meer op school voor de (praktijk) lessen vanaf 15 juni, de afronding van dit en de voorbereiding voor het volgende schooljaar.

UPDATE: 14 mei 2020

Restitutie deel schoolnota
Afgelopen week is er een afzonderlijke brief naar iedere student gestuurd met betrekking tot de verschuiving van activiteiten en/of terugbetaling van diensten die zijn betaald onder de vrijwillige bijdrage. Heb je deze nog niet gezien en/of gelezen check dan je mailbox nog even.

UPDATE: 11 mei 2020

COVID 19 protocollen
Met de waarschijnlijke start van lessen op het vmbo op 2 juni en de mogelijke start van praktijklessen op het mbo op 15 juni wordt er in de school hard gewerkt aan het opstellen/aanpassen van allerlei protocollen, aangepaste routing enz. Met de examens die de afgelopen weken hebben plaats gevonden hebben we met deze protocollen ervaring op gedaan. Het gaat vanaf juni echter om veel grotere groepen. Dat vraag om verdergaande aanpassingen. Binnenkort ontvang je de protocollen en richtlijnen voor het moment dat je weer naar school kunt. Wat bij het weer naar school gaan misschien wel het belangrijkste is, is je eigen gedrag. Door zowel in de weg naar school, bij fietsenstalling/parkeerplaats, op het plein en in de school steeds bewust en veilig te handelen. Als school kunnen wij protocollen maken en alles zo veilig mogelijk inrichten, maar het valt of staat met hoe hier mee wordt omgegaan.

UPDATE: 8 mei 2020

Verwarring over praktijkexamens mbo
Woensdagavond (6 mei) heeft Minister-president Rutte in zijn toespraak aangegeven dat er een verlichting van de corona-maatregelen komt. Daarbij ook een verruiming van de mogelijkheden voor het mbo. De Minister-president heeft 15 juni genoemd als datum waarop het mbo, indien mogelijk, weer met praktijklessen zou kunnen starten. Daarbij heeft hij ook de praktijkexamens genoemd. Dit laatste heeft voor de nodige verwarring gezorgd. Examens waren al eerder vrijgegeven voor het mbo, binnen de RIVM richtlijnen. Als school zijn wij dan ook volop bezig met het uitvoeren van deze (praktijk)examens. Ondertussen heeft de MBO-raad het ministerie op de foute berichtgeving gewezen en is (zal) deze worden herstelt. Geplande (praktijk) examens en de voorbereiding daarop gaan dan ook gewoon door!

Praktijklessen
In het stukje hiervoor is al aangegeven dat het er naar uit ziet, dat we vanaf 15 juni mogelijk een verruiming van de maatregelen gaan krijgen, zodat praktijklessen mogelijk worden. Uiteraard binnen de richtlijnen van het RIVM. Tussen 15 juni en de start van de zomervakantie, zijn nog 3 weken. Toch gaan we de komende tijd onderzoeken of het mogelijk is om nog een aantal praktijkmomenten te verzorgen. De komende weken wordt je daarover nader geïnformeerd.

Buiten opdrachten
In de persconferentie die hiervoor al is aangehaald, is ook aangegeven dat we van een situatie van ‘blijf zoveel mogelijk thuis’ over gaan naar een situatie van ‘vermijd drukke plekken’. De verschuiving van uitgangspunt past prima bij het uitvoeren van specifiek (thuiswerk) opdrachten buiten de deur. Dit geeft dus ook wat meer ruimte aan de opdrachten die je van je docent kunt krijgen. Zo kunnen bijvoorbeeld opdrachten voor de opleiding Toegepaste Biologie in een wat ruimere omgeving rond de woonplaats worden uitgevoerd.

Van 3 naar 2 updates
Met ingang van komende week (week 20) gaan we terug van drie naar twee updates per week. Deze zullen zoveel mogelijk op de maandag en donderdag zijn. Als er vrije dagen in een week zijn, kan dit een dag verschuiven.

UPDATE: 6 mei 2020

Einde meivakantie, start periode 5
We hopen dat iedereen een goede en gezonde meivakantie heeft gehad. Vandaag (6 mei) is onderwijsperiode 5 gestart. In het lesrooster zijn vrijwel alle lesmomenten worden verkort van 90 naar 45 minuten, zodat je een compacter rooster heb.

BPV
Met de start van onderwijsperiode 5 start voor verschillende groepen studenten een bpv periode. Of beter gezegd, voor veel studenten zou deze starten, omdat ze vanwege de corona maatregelen niet welkom zijn op hun bpv bedrijf of zelf goede redenen hebben om niet te starten. Wel gaan er gelukkig weer steeds meer bedrijven (deels) open. Zoals ook in de update van 1 april is aangegeven is bpv binnen het mbo weer mogelijk voor studenten die dit willen, de situatie veilig genoeg vinden en waarvan het bpv-bedrijf aangeeft dat het kan. Voor deze bpv moet uiteraard een praktijkovereenkomst (pok) aanwezig zijn.

 

UPDATE: 24 april 2020

Tekstfout in kaartje

Je hebt, als het goed is, vandaag van ons een kaartje ontvangen. Een kaartje om je een hart onder de riem te steken en om te zeggen dat we je snel weer hopen te zien!Helaas is er bij het drukken van de kaartjes een fout gemaakt, waardoor een tekst die bedoelt was voor de vmbo examen leerlingen, op het kaartje voor de mbo studenten terecht is gekomen. Als hierdoor (vooral het stukje over de eindexamens), verwarring is ontstaan dan spijt ons dat. Examens in het mbo moeten immers wel worden gedaan. De strekking en het doel van het kaartje blijft echter wel staan. Namelijk, dat het een bijzondere en voor velen een lastige/zware tijd is, waar we je veel sterkte bij wensen, hopen dat het snel voorbij zal zijn, maar ook weten dat het je gaat lukken!

Onderwijs in periode 5
Zoals ook in de update van 22 april is aangegeven, wordt met ingang van onderwijsperiode 5

(6 mei) het rooster aangepast. Vrijwel alle lesmomenten worden verkort van 90 naar 45 minuten. Hierdoor zijn de bijeenkomsten dichter achter elkaar. De tijd tussen de meivakantie en 2 juni wordt gebruikt, om bij een mogelijk verdere versoepeling van de maatregelen (voor het mbo) een aangepast rooster te maken voor de periode tussen 2 juni en de zomervakantie.

Meivakantie
Aan het begin van het schooljaar en zelfs aan het begin van 2020 hadden we niet kunnen vermoeden wat er dit schooljaar, als gevolg van de corona-uitbraak op ons af zou komen. Vanaf de jaarwisseling kwam het virus steeds dichterbij, om begin maart een groot deel van de maatschappij plat te leggen. Ook voor het onderwijs, jouw studie, zijn de gevolgen groot. Als school is er hard gewerkt om het onderwijs aan te passen naar afstandsonderwijs, examens te verschuiven en soms aan te passen, (internationale)excursies en project(weken) te annuleren of door te schuiven en jullie steeds te informeren en up-to-date te houden.

We denken dat het ons gaat lukken om vrijwel alle studenten die voor de zomervakantie hun studie hoopten af te ronden ook te kunnen examineren, zodat zij kunnen diplomeren. We denken zelfs al na over hoe een 1,5 meter diplomering er uit moet zien! Veel van het onderwijs en daarmee studievoortgang van studenten gaat door en daar waar aanpassingen gedaan moeten worden, zijn/ worden deze voorbereid. Daarin is een compliment vanuit de directie naar de docenten en onderwijsondersteuners op zijn plaats.

Maar, ook een compliment naar jou, als student. Vrijwel iedereen haakt aan bij het digitale onderwijs, denkt positief mee en doet zijn best om alle opdrachten thuis goed uit te voeren, ook al zijn de omstandigheden soms verre van ideaal. Echt grote klasse en houd vol!

Gelukkig lijkt het voorzichtig met de uitbraak de goede kant op te gaan. Vanaf 2 juni mag het voortgezet onderwijs weer voorzichtig starten en ook voor het mbo lijken er mogelijkheden te komen voor (praktijk)lessen. Iets dat ons niet snel genoeg kan gaan, maar voorzichtigheid en de RIVM maatregelen blijven voorop staan. De corona-crisis is nog niet afgelopen, maar de school en de studenten hebben laten zien, dat we het samen aankunnen.

 

UPDATE: 22 april 2020

Aanpassing maatregelen?
Met nieuwsgierigheid hebben we gisteravond de persconferentie van het kabinet bekeken. Vandaag hebben we in de directie en binnen het onderwijsteam over de verlenging van de maatregelen voor het mbo gesproken. Hierna vind je een aantal aangepaste of aanvullende maatregelen.

Onderwijs in periode 5
Tot dusver is het onderwijs in het mbo  zoveel mogelijk via het rooster gelopen. Omdat de maatregelen ook in onderwijsperiode 5 zullen doorlopen, gaan we het rooster aanpassen. Vrijwel alle lesmomenten worden verkort van 90 naar 45 minuten. Hierdoor zijn de bijeenkomsten dichter achter elkaar en hoef je minder lang te wachten tussen de bijeenkomsten. Ook heb je zelf meer tijd voor maken van het huiswerk en opdrachten in de tweede helft van de dag.

Als de maatregelen voor het mbo met ingang van 2 juni worden versoepeld zal er een lesrooster wijziging zijn. Hoe dit er uit zal zien hangt uiteraard af van de manier waarop de mbo scholen mogelijk weer mogen opstarten.

Examinering – keuzedelen
Het ministerie van onderwijs heeft in haar maatregelen aangegeven dat de verplichting om keuzedelen te examineren wordt versoepeld. Dit geldt vooral als de uitvoering richtlijnen van het RIVM en/of de uitvoerbaarheid door de onderwijsinstelling, bij de examinering, in het gedrang in gedrang komen. Op basis hiervan heeft de locatie besloten een aantal keuzedelen niet te examineren. Studenten die het betreft krijgen hiervan bericht. Voorgaande geldt alleen voor studenten die voor 31-12-’20 hun diploma halen.

Examinering – geen herkansingen keuzedelen
Omdat organiseerbaarheid van de examens een thema is, op basis waarvan het door gaan van keuzedeel examens kunnen worden beoordeeld, heeft de locatie besloten dat iedere student voor het examen van keuzedelen nog slechts één kans krijgt het examen af te leggen. Het examen moet zijn gedaan om te kunnen diplomeren! Indien studenten door een Corona gerelateerde oorzaak niet aan een keuzedeel examen kunnen deelnemen, dan dienen zij dit aan te geven bij de examinator. Zij zullen van de verplichting tot het doen van het examen worden vrijgesteld. Voorgaande geldt alleen voor studenten die voor 31-13-’20 hun diploma halen.

Examinering – geen herkansing rekenen
Vrijwel alle eindexamenkandidaten hebben het centraal examen rekenen gedaan. Het afleggen van het examen is voorwaarde om te kunnen diplomeren. Een aantal studenten heeft op basis van de uitslag van dit examen een uitnodiging of verplichting voor een herexamen ontvangen. Deze herkansingen komen te vervallen. Een zeer klein aantal studenten heeft het centraal examen nog niet gedaan. Zij ontvangen wel een uitnodiging voor het examen. Voor hen is deelname verplicht. Voorgaande geldt alleen voor studenten die voor 31-13-’20 hun diploma halen.

Online Open Huis – 23 april
Morgen, donderdag 23 april is er 15.00 tot 17.00 uur een online Open Huis voor alle opleidingen van het Aeres MBO Almere. Studenten die zich hiervoor aanmelden, krijgen toegang tot filmpjes en presentaties over de opleidingen en live chat met voorlichters. Aanmelden kan via:

https://www.aeresmbo.nl/almere/online-open-dag

UPDATE: 20 april 2020

Aanpassing maatregelen?
Jij zult, net als wij, ongetwijfeld nieuwsgierig zijn daar de persconferentie van morgenavond (21 apr.) en mogelijk nieuwe richtlijnen en maatregelen die de regering bekend gaat maken. Binnen de school hebben we over verschillende scenario’s en mogelijkheden nagedacht. Afhankelijk van de nieuwe richtlijnen en maatregelen spreken wij hier woensdagochtend over. In de update van woensdag zullen we jullie hierover uiteraard informeren.

Online Open Huis – 23 april
Op 23 april is er 15.00 tot 17.00 uur een online Open Huis voor alle opleidingen van het Aeres MBO Almere. Studenten die zich hiervoor aanmelden, krijgen toegang tot filmpjes en presentaties over de opleidingen en live chat met voorlichters. Aanmelden kan via: https://www.aeresmbo.nl/almere/online-open-dag

 

UPDATE: 15 april 2020

Examens
Zoals in de laatste update voor de Paasdagen is aangegeven, zijn de examens voor het mbo weer opgestart. Studenten worden daar per opleiding en/of opleidingsonderdeel over geïnformeerd. Bij de examens worden nadrukkelijk de RIVM richtlijnen in acht genomen. Mocht je op basis van de richtlijnen of vanwege een andere reden niet naar school kunnen komen, wil je dit dan vroegtijdig laten weten, maar minimaal voor 8.30 uur op de dag van het examen via het verzuimadres: verzuim.vm.almere@aeres.nl . Indien afwezigheid niet tijdig is gemeld wordt dit gezien als een gemiste examenkans.

Online Open Huis – 23 april
Op 23 april is er 15.00 tot 17.00 uur een online Open Huis voor alle opleidingen van het Aeres MBO Almere. Studenten die zich hiervoor aanmelden, krijgen toegang tot filmpjes en presentaties over de opleidingen en live chat met voorlichters. Aanmelden kan via:

https://www.aeresmbo.nl/almere/online-open-dag

UPDATE: 8 april 2020

Examens
De examens in het mbo blijft een terugkerend onderwerp in deze Corona updates. Als school zijn wij nog druk bezig met de inventarisatie van wat er nog gedaan moet worden, of en hoe dit gedaan kan worden en wanneer dit kan/moet. Waar dat mogelijk is, zijn we al begonnen met het afnemen. Omdat er op het gebied van examinering zeer grote verschillen bestaan per opleiding, opleidingsniveau, keuzedelen enzovoort, is het erg lastig om hier algemene dingen over te zeggen. Dit werkt verwarring en verdere onduidelijkheid in de hand. We zullen daarom, zodra dit kan, per opleiding en/of opleidingsonderdeel communiceren hoe de examinering er uit zal zien.

Laatste update van de week
Dit is de laatste update voor het Paas weekend. De volgende update zal zijn op woensdag 15 april. Door alle maatregelen zullen het andere, bijzondere Paasdagen worden. Namens het team en de directie van het Aeres MBO Almere wensen we jullie ondanks de ingewikkelde tijd waarin we zitten toch hele fijne dagen.

Pasen
Komend weekend is het Pasen. Naast het religieuze feest van vergeving, zullen veel mensen denken aan de paashaas en verstopte eieren. Vorig jaar, toen we nog ‘gewoon’ naar school konden waren er in de M-vleugel hazen en eieren verstopt die de gelukkige vinder mocht opeten. Helaas zal dat dit jaar niet gaan. Maar, we hebben een alternatief bedacht!

Komende vrijdag komt op de Aeres MBO Almere Instagram en Facebook pagina’s uitleg over het alternatieve paaseieren zoeken te staan. Dus check vrijdag de Insta en Facebook pagina!!

UPDATE: 6 april 2020

Corona protocol examens
Deze week worden de examens voor de diplomakandidaten waar dat mogelijk is weer opgestart. Alle examenkandidaten ontvangen hiervoor een Corona protocol voor examens om alles zo veilig mogelijk te laten plaatsvinden. Hierin staat precies aangegeven welke maatregelen de school neemt, maar ook wat wij van de examenkandidaten verwachten.

Herkansingen
In de update van 1 april is aangegeven dat de herkansingen tijdens de Corona maatregelen niet centraal verlopen, maar dat deze waar het kan en mogelijk is zoveel mogelijk thuis worden gemaakt. Wat daarin minder duidelijk was, is dat studenten uiteraard zelf de herkansing bij de docent moeten aanvragen.

Updates
In verband met de korte schoolweek, vrijdag is een vrije dag, zijn er deze week twee updates. Vandaag en woensdag (08 april). Ook volgende week zijn er i.v.m. tweede Paasdag twee updates (woensdag 15 april en vrijdag 17 april)

UPDATE: 3 april 2020

Vrije dagen
Komende twee weken, zijn er per week 4 lesdagen. Komende week zijn er op Goede vrijdag (10 april) geen onderwijs activiteiten. In de jaarplanning stond dit ook voor donderdag 9 april, maar hiervan is in de brief van update van 19 maart aangegeven dat dit een ‘reguliere’ lesdag wordt. De week erop zijn er op Paasmaandag (13 april) geen onderwijsactiviteiten. 

Examens
Zoals in de update van 1 april is aangegeven, worden de examens voor de diplomakandidate weer voorzichtig opgestart. Komen de week zal het eerste kleine groepje een examen op school maken. Studenten die dit betreft krijgen hier steeds individueel bericht over.

Uiteraard worden hierbij de RIVM en GGD richtlijnen nauwkeurig gevolgd. Vooraf krijgen deze studenten extra (veiligheid) instructies. Deze instructies zal je ook op een aantal plaatsen in de school tegen komen.

Als je als examenstudent ziek bent, of de mensen in je directe omgeving zijn dat, dan laat je dat weten en kom je uiteraard niet naar school. Ook als je geen mogelijkheid heb om op school te komen, of je er onveilig bij voelt geef je dit aan. In deze gevallen zullen we op een later tijdstip naar een ander moment zoeken.

De huidige maatregelen gelden (in ieder geval) tot 28 april. Je zult het nieuws ongetwijfeld blijven volgen, maar blijf ook de communicatie vanuit de school via de website en email in de gaten houden. Wil je deze brief delen met je ouder(s)/verzorger(s)!

UPDATE: 1 april 2020

Verlenging maatregelen tot en met 28 april
Op 31 maart heeft het kabinet aangegeven dat de bestaande maatregelen tot en met 28 april verlengd. Dit betekend dat de maatregelen (minimaal) tot en met de meivakantie en daarmee het einde van periode 4 duren.

Examens
Vanaf 6 april gaan we, waar mogelijk, examens inplannen en uitvoeren voor studenten die dit jaar in een examenjaar zitten. Als het nodig is/kan en wij toestemming krijgen van de centrale examencommissie,  worden examens aangepast aan de omstandigheden. Dit zal echter niet voor alle examens kunnen. Voor deze examens wordt nog naar een oplossing gezocht.

Het weer opstarten van de examens betekent ook dat examenstudenten in kleine aantallen op school worden uitgenodigd. Uiteraard worden hierbij de RIVM richtlijnen nauwkeurig gevolgd! Als je als examenstudent ziek bent, of de mensen in je directe omgeving zijn dat, dan laat je dat weten en kom je uiteraard niet naar school. Ook als je geen mogelijkheid heb om op school te komen, of je er onveilig bij voelt geef je dit aan. In deze gevallen zullen we op een later tijdstip naar een ander moment zoeken.

Toetsen
Door de verlenging lopen de maatregelen nu door tot het einde van (onderwijsperiode) 4. Hierdoor komen ook prestatiedossier toetsen voor leerjaar 1, 2 en 3 in de knoei. Aan de docenten is gevraagd goed te kijken of een toets door moet gaan, of dat de inhoud (ook) wordt afgedekt door een toets/opdracht die later nog op het programma staat. Daarnaast is aan docenten gevraagd om toetsen die normaal gesproken theoretisch en klassikaal worden afgenomen om te schrijven naar een andere toetsvorm. Wij verwachten door deze twee maatregelen goed de studievoortgang te kunnen borgen. In uitzonderlijke gevallen worden toetsen doorgeschoven.

Herkansingen
Op het Aeres MBO Almere hebben we herkansingsmomenten voor de prestatiedossier onderdelen strak en centraal geregeld. Iedere periode is er een herkansingsmoment voor prestatiedossier onderdelen. Door de maatregelen is het laatste herkansingsmoment niet door gegaan. Om studenten geen verdere achterstand op te laten lopen, is docenten gevraagd te inventariseren welke student nog een herkansing moet maken en met de student deze herkansing en de vorm waarin deze in de thuis situatie plaats moet vinden af te spreken.

Bpv
Vanaf onderwijs periode 5 start er ook een periode waarin studenten met bpv starten. Daarnaast zouden de derdejaars studenten al met hun (afstudeer) bpv zijn gestart. Vanaf 6 april mogen studenten die dit willen, de situatie veilig genoeg vinden en waarvan het bpv-bedrijf aangeeft dat het kan, met hun bpv starten. Voor deze bpv moet uiteraard een praktijkovereenkomst (pok) aanwezig zijn.

De huidige maatregelen gelden (in ieder geval) tot 28 april. Je zult het nieuws ongetwijfeld blijven volgen, maar blijf ook de communicatie vanuit de school via de website en email in de gaten houden. Wil je deze brief delen met je ouders/verzorgers!

Mochten jij of je ouders/verzorgers vragen hebben met betrekking tot bovenstaande, dan kun je die stellen via je studieloopbaanbegeleider.

UPDATE: 27 maart 2020

Ziekmeldingen
Ondanks dat je niet op school kunt zijn, wordt van je verwacht dat je deelneemt aan de verschillende vormen van afstandsonderwijs. Het kan natuurlijk zijn dat je ziek bent, waardoor het niet mogelijk is om aan het onderwijs deel te nemen. In dat geval meld je je ziek. Eerder deed je dat via het verzuim nummer. Vanaf komende maandag (30 maart ’20) doe je dit voor deze Corona-periode door een email te sturen naar: verzuim.vm.almere@aeres.nl

Studenten die 18+ zijn kunnen zelf en email sturen. Voor studenten die 18- zijn, moeten ouders/verzorgers een email sturen. Na de melding wordt je door de verzuimmedewerker in het systeem op ziek gezet, zodat docenten en slb’ers weten dat ze je niet bij het onderwijs hoeven te verwachten.

De huidige maatregelen gelden (in ieder geval) tot 6 april. Je zult het nieuws ongetwijfeld blijven volgen, maar houd in deze ook de communicatie vanuit de school via de website en email in de gaten. Wil je deze brief delen met je ouders/verzorgers!

UPDATE: 25 maart 2020

Duur maatregelen
Afgelopen maandag (23 maart ’20) heeft de minister-president aangegeven dat maatregelen m.b.t. de verspreiding van het coronavirus worden verscherpt en verlengt tot 1 juni. In de maatregelen worden veel plaatsen en groepen genoemd, maar niet het onderwijs. Ook onderwijs minister Slob heeft hierover, op het moment van het verschijnen van deze update, nog geen uitspraak over gedaan. Zodra hierover meer duidelijk wordt zullen wij jullie hierover vanzelfsprekend informeren.

Afstandsonderwijs en presentieregistratie
Docenten zijn weer gestart met het opnemen van presentie (deelname aan het onderwijs). Dit doen ze op basis van het aanwezig zijn bij de aangegeven videomeetings, maken van het opgegeven huiswerk, werken conform de werkplanner enz. Zorg er dus voor dat je bij de meetings aanwezig bent en je werk bij houdt.

Examens
Het kabinet heeft gisteren (24 maart ’20) een aantal besluiten genomen over eindexamens in het voortgezet onderwijs. Daarbij zijn nog maar een paar zaken gezegd over het mbo. Op dit moment geldt het volgende voor alle Aeres locaties:

 • Er is een time out voor examinering tenminste tot en met 6 april.
 • De tijd die hierdoor ontstaat wordt gebruikt om het afstandsonderwijs nog beter in te richten en te kijken hoe de examinering in de komende maanden mogelijk is. Vooral het examineren in de beroepspraktijk met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM vraagt een goede voorbereiding.
 • De time out gaat per direct in. Mochten scholen langer de tijd nodig hebben om zorgvuldige voorbereidingen te treffen voor het weer oppakken van de examinering, dan is dat mogelijk.
 • Er vinden geen fysieke examens (meer) plaats op de onderwijslocaties.
 • De online onderwijsactiviteiten gaan wél gewoon door en krijgen de komende weken verder vorm.
 • Hoe een en ander met betrekking tot examinering gaat worden ingevuld tot en met de zomer gaan de MBO Raad en OCW de komende dagen verder uitwerken: het servicedocument mbo wordt daarop aangepast.

Werkreizen
In een eerdere update is aangegeven, dat alle werkreizen zijn geannuleerd. De collega’s die de werkreizen begeleiden maken op dit moment een inventarisatie welke studenten, die mee zou gaan, eventueel op een later tijdstip de reis alsnog wil maken. Studenten die dit niet willen (of kunnen) ontvangen binnenkort hun betaling terug. Indien (te) weinig studenten de reis op een later tijdstip willen maken, vervalt de reis in zijn geheel. In dat geval krijgen alle studenten hun betaling terug.

Burgerschapsweek en reizen
In de update van 23 maart hebben we al laten weten dat de burgerschapsweek van 6 t/m 8 mei komt te vervallen. Op basis van de nieuwe maatregelen (23 maart ’20) mogen er tot 1 juni geen bijeenkomsten van meer dan drie personen en worden georganiseerd. We kunnen dan ook niet anders dan de burgerschapsreizen naar Engeland en Duitsland te annuleren. De betalingen die voor deze reizen zijn gedaan en/of gespaarde bedragen worden binnenkort op de opgegeven rekening teruggestort.

Aanmelding en Intake
Veel van de studenten die zich voor komend jaar hebben aangemeld wachten nog op een intake. De intake bestaat uit een intake talentscan en een –gesprek. Op dit moment zijn we bezig met studenten te berichten, dat de talentscan thuis kan worden gemaakt, waarna het gesprek via een videoverbinding zal plaatsvinden.

UPDATE: 23 maart 2020

Afstandsonderwijs en presentieregistratie
Vanaf dinsdag 24 maart wordt de digitale presentie bij de geplande bijeenkomsten voor vakken/opdrachten weer door de docenten geregistreerd.

Burgerschapsweek
We hebben het besluit genomen om de burgerschapsweek van 6 t/m 8 mei te annuleren. We verwachten dat we deze tijd nodig zullen hebben voor het inlopen van eventueel opgelopen achterstanden, inhalen van examens, toetsen en herkansingen. Voor alsnog geldt dit besluit (nog) niet voor de burgerschapsreizen.

Thuiswerken en ritme
Vanwege het coronavirus is de school gesloten maar het onderwijs gaat online gewoon door. Hoe kun je het thuis zo organiseren dat je een goede balans hebt tussen ontspanning en school. Waarschijnlijk heb je thuis ook nog met anderen rekening te houden, dan is het belangrijk dat je met elkaar afstemt hoe de dagindeling er uit ziet.

 • Sta op tijd op, tussen 8.00 – 8.30 uur is een mooie tijd;
 • Houd je gewone ochtend ritme, alsof je naar school gaat, d.w.z. douchen, aankleden en ontbijten;
 • Als je docent online lessen aanbiedt volgens het lesrooster dan volg je deze mee. Het lesaanbod dat je zelf in moeten delen plan je daaromheen.
 • Neem ook de tijd voor ontspanning en rust. Online worden op dit moment veel sportieve- en ontspannende activiteiten aangeboden, bijvoorbeeld yoga, te vinden op YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=if9iGRlopoQ of bijvoorbeeld Alles over sport ook op YouTube https://www.youtube.com/channel/UCuPED_qF6crnv4si7WHB7wA
 • Zorg goed voor je gezondheid, sla je lunch en avondeten dus niet over. Het is mooi weer dus lunch eens in de tuin, lekker in het zonnetje, dat is goed voor je weerstand.
 • Als je wilt gamen of via sociale media je contacten wilt onderhouden, doe dat dan maximaal 3 keer per dag een half uurtje. Het laatste halfuurtje plan je om uiterlijk 20.00 uur in.
 • Ga vlak voor het slapen even iets doen dat je ontspant, een boek lezen, een wandeling met de hond, een kop thee drinken en samen nog even de dag doornemen.
 • Ga op tijd naar bed, niet iedereen is een vroege slaper maar ga in elk geval voor 23.00 uur naar bed dan heb je voldoende slaap gehad om de dag weer fit te kunnen beginnen.
 • Gezond eten is belangrijk om je weerstand op peil te houden en, omdat we nu minder bewegen, overgewicht te voorkomen. Sla de chips, koekjes en chocola over en neem in plaats daarvan fruit, tomaatjes, komkommer, worteltjes of een cracker als snack tussendoor en drink daarbij 2 liter water per dag. Wil je meer tips om gezond te blijven kijk dan op  www.voedingscentrum.nl “coronavirus & voeding” daar vind je o.a. tips hoe je huis je kan helpen om gezond te kiezen.
 • Vind je het lastig om je aan bovenstaande adviezen te houden maak dan een afspraak met iemand uit je vriendengroep of klas dat jullie het samen gaan doen, dat stimuleert enorm en is ook veel leuker.

UPDATE: 20 maart 2020

Afstandsonderwijs
Het grootste deel van de vakken/lessen gaat op de een of andere manier digitaal door. Opdrachten worden op Peppels gezet en het meeste directe contact loopt via Peppels. Ook vrijwel alle studenten weten de juiste routes te vinden. Vanaf komende week gaan we dan ook kijken om de presentieregistratie weer op te pakken. Mocht het je op de een of andere manier niet lukken, om bij de opdrachten te komen, de digitale lessen te vinden en/of inbelbijeenkomsten aanwezig te zijn neem daar dan contact over op met je studieloopbaanbegeleider.

De afgelopen dagen hebben docenten hard gewerkt om afstandsonderwijs mogelijk te maken. Vanuit een groot verantwoordelijkheidsgevoel waren veel docenten van ’s ochtends vroeg tot in de avond bereikbaar, ook op dagen dat ze formeel niet werken. Vanaf maandag 23 maart gaan we echter terug naar de ‘normale’ werktijden en houden docenten de dagen aan dat ze anders ook voor het Aeres MBO Almere werken.

Schoolgebouw
Vanaf aanstaande maandag, 23 maart 2020, zijn onze openingstijden gewijzigd. Het gebouw blijft maandag tot en met vrijdag open tussen 09.00 en 16.00 uur voor dringende zaken. 

Ook zullen wij niet meer telefonisch bereikbaar zijn. In geval van nood zijn wij te bereiken via het nummer: 06 25 4444 71. Voor vragen zijn wij per e-mail te bereiken op het mailadres: info.vm.almere@aeres.nl.

Werkreizen
De werkreizen naar Costa Rica, Indonesië en Oeganda die voor de tweede helft van april gepland staan, gaan niet door. Vrijwel alle vluchten hebben we bericht gekregen, dat ze gecanceld zijn of gaan worden. Daarnaast zijn buitenlanders in een aantal landen niet meer welkom, waardoor we het land niet in komen. Op een later tijdstip, als we daar iets over kunnen zeggen, gaan we kijken naar alternatieve data voor deze reizen.

(Vak)projectweek
De (vak)projectweek van 20 tot 24 april komt te vervallen. Indien de maatregelen niet verlengt worden, dan wordt dit een ‘reguliere’ lesweek. Op een later tijdstip, als we daar iets over kunnen zeggen gaan we een alternatieve datum voor de werkweek bepalen.

Open Huis
Het Open Huis op donderdag 19 maart is vanzelfsprekend komen te vervallen. Mochten de maatregelen het toelaten, dan is er een extra Open Huis op donderdag 23 april van 19.00 tot 21.00 uur. Indien de maatregelen op 23 april nog van toepassing zijn, dan verschuift deze naar donderdag 14 mei op dezelfde tijd.

Als school hebben we ook contact met de gemeente.

Goed om te weten dat je als student of u als ouder of verzorgende ook bepaalde vragen aan de gemeente kan stellen naast het feit dat het ook goed is om te weten hoe in de gemeente bepaalde zaken zijn geregeld.

Via de website van de gemeente: https://www.almere.nl/nc/wonen/zorg-en-welzijn/informatie-over-het-coronavirus/ is informatie te verkrijgen.

UPDATE: 19 maart 2020

Beleidsaanpassingen
Op 17 maart heeft minister Slob in een brief scholen wat extra ruimte gegeven met betrekking tot een aantal zaken, waaronder examinering. In de media is dat opgepakt als, dat de examens ‘gewoon’ door zouden kunnen gaan. Dit laatste geeft een verkeerd beeld!

De minister heeft de scholen ruimte gegeven om examens die voor alle partijen veilig uit te voeren zijn, uit te kunnen voeren. Voor een enkel examen (bijv. een presentatie die digitaal kan) zal dit betekenen dat de examens doorgang kunnen vinden, echter voor de meeste examens zal dit niet het geval zijn. Bij het kopje examens komen we hierop terug.

Afstandsonderwijs
De studieloopbaanbegeleiders hebben met vrijwel alle studenten/groepen contact gehad. Voor de meeste lesonderdelen zijn er (alternatieve) opdrachten op Peppels gezet. Daarnaast worden er vanuit veel vakken digitale lessen geüpload en worden er via Teams inbelbijeenkomsten gehouden voor vragen en overleg. Mocht het je op de een of andere manier niet lukken, om bij de opdrachten te komen, de digitale lessen te vinden en/of inbelbijeenkomsten aanwezig te zijn neem daar dan contact over op met je studieloopbaanbegeleider.

Bindend studieadvies
Alle eerstejaars mbo studenten ontvangen aan het eind van het eerste studiejaar een bindend studieadvies. Om een negatief advies te ontvangen dient een student halverwege het schooljaar een waarschuwing ontvangen te hebben. Op basis van de waarschuwing voert de slb’er een gesprek met de student (en evt. ouders/verzorgers) om afspraken te maken, om een definitief negatief advies te voorkomen. Gezien de huidige situatie is het lastig om deze gesprekken te voeren en in sommige gevallen uitvoering te geven aan de gemaakte afspraken. In de brief van minister Slob van 17 maart is dan ook aangegeven, dat het bindend studieadvies wordt opgeschort.

Aanmelden en intake van nieuwe studenten
Nieuwe studenten moeten zich voor 1 april schrijven voor een mbo opleiding, waarbij ze dan recht hebben op een studieadvies. In de brief van minister Slob (17 maart) is aangegeven dat deze datum verschoven wordt tot 1 mei. Voordat nieuwe studenten bij ons starten maakt iedereen een (AMN) intake test, waarna we een intakegesprek voeren. De geplande data voor testen en gesprekken zijn tot 6 april voorlopig afgelast. Op dit moment onderzoeken wij of de AMN test thuis gemaakt kan worden. Hierover komt in de loop van deze week meer duidelijkheid. Aankomend studenten kunnen dan thuis de test maken, waarna ze, nadat de maatregelen zijn opgeheven, naar school kunnen komen voor een intakegesprek.

Schoolgebouw
Deze week (tot en met vrijdag 20 maart) blijft de school iedere werkdag geopend van 8.00 tot 17.00 uur en ook telefonisch bereikbaar. Aanvullende maatregelen van de overheid kunnen hier verandering in gaan brengen. Mocht er binnen korte tijd met andere openingstijden worden gewerkt of mocht het zo zijn dat je de school niet meer telefonisch kunt bereiken dan laten we je dit weten.

Examens
De afgelopen twee dagen hebben we op een rij gezet, welke examens de komende tijd (tot minimaal 6 april) op de planning staan. Op dit moment wegen we per examen af of een examen door kan gaan. Het betreft daarbij eigenlijk alleen examens die op afstand gemaakt kunnen worden. Voor de andere examens zijn we afhankelijk van praktijkfaciliteiten die op dit moment gesloten zijn. De laatste categorie zijn examens op school. Hiervoor moeten groepen studenten en docenten naar school komen. Dit laatste vinden wij op dit moment niet veilig te organiseren en daarmee onverantwoordelijk.

Toetsen
De afspraken (brief 16 maart) m.b.t. toetsen blijven staan. Docenten doen hun uiterste best, om waar mogelijk toetsen worden omgeschreven naar opdrachten die je thuis kunt maken en via Peppels in kunt leveren. Presentaties etc. worden indien mogelijk vervangen door livestreams of vlogs.

Herkansingen
Afgelopen maandag zou het formulier voor het aanvragen van herkansingen op de website worden gepubliceerd. Dit herkansingsmoment stond gepland voor 30 maart. Het herkansingsmoment komt te vervallen. Zodra er zicht is op het einde van de maatregelen, zal er een nieuw (vervangend) herkansingsmoment worden gepland. Uiteraard zal hier dan met voldoende tijd voor ingeschreven kunnen worden.

Bpv
Van veel bpv bedrijven krijgen we geluiden, dat ook zij dicht gaan. De eerder (brief 16 maart) aangegeven maatregelen (bpv stop) met betrekking tot bpv blijven gelden. Vrijwel alle internationale bpv studenten zijn thuis of onderweg naar huis. Studenten (in overleg met ouders/verzorgers) die er voor gekozen hebben in het buitenland te blijven hebben schriftelijk aangegeven dit op eigen verantwoordelijkheid te doen

Jaarplanning
De huidige maatregelen gelden (in ieder geval) tot 6 april. Mocht de situatie op die datum terug gaan naar ‘normaal’, dan zal er veel werk verzet moeten worden. Op 9 april was een studiedag voor docenten gepland. Dit zal een reguliere lesdag worden.

Wat er met de werkreizen, (veld)werkweek voor de meivakantie en de burgerschapsweek na de meivakantie gebeurt zal tegen het einde van de huidige sluitingsperiode worden besloten.

UPDATE: 16 maart 2020

 

Na aanleiding van het besluit van het kabinet van gistermiddag is per vandaag (16 maart) tot minimaal 6 april de school dicht. Dit is gistermiddag via de email met je gecommuniceerd. In deze brief willen we wat verder ingaan op een aantal onderwerpen en aangeven hoe we de onderwijsactiviteiten waar dat mogelijk is door middel van afstand leren door willen laten gaan.

 

In de brief komen veel verschillende onderwerpen aan bod. Het kan zijn dat het ene onderwerp niet op jou van toepassing is, maar een volgend onderwerp wel. Lees daarom de hele brief goed door.

 

Alle onderstaande maatregelen zijn met de kennis van dit moment. Mochten er door de instanties andere besluiten worden genomen, dan kunnen onderstaande maatregelen worden aangepast.

 

Eigendommen

Het kan zijn dat je nog spullen op school in je locker hebt, die je nodig hebt om thuis je schoolwerk te kunnen doen. Mbo studenten die hun spullen op willen halen, kunnen dat doen op woensdag 18 maart van 9.00 tot 17.00 uur. Het is de bedoeling dat je na binnenkomst direct naar je locker gaat, je spullen pakt en daarna de school weer direct verlaat.

 

Schoolgebouw

De school blijft ieder werkdag geopend van 8.00 tot 17.00 uur en ook telefonisch blijven we ‘gewoon’ bereikbaar.

 

Examens

Alle examens in de periode tot minimaal 6 april vervallen. Wij hebben een overzicht om welke examens en welke examenkandidaten het gaat. Zodra het mogelijk is zullen wij de examens (opnieuw) plannen. Daarbij zullen de studenten die dit jaar moeten afstuderen voorrang krijgen. Ook zullen we er voor zorgen dat er tussen de hervatting van het ‘reguliere’ onderwijs en de examens ruimte en tijd is om dit met de docenten voor te kunnen bereiden.

 

Er zijn een paar examens waarvoor alleen nog een mondeling hoeft te worden gedaan. De studenten waarvoor dit geldt, worden door de docent benaderd. Indien mogelijk worden deze mondelinge examens doormiddel van een livestream afgenomen.

 

Toetsen

Voor de komende periode staan naast examens ook allerlei toetsen op de planning. Met de docenten is afgesproken dat waar mogelijk deze toetsen worden omgeschreven naar opdrachten die je thuis kunt maken en via Peppels in kunt leveren. Presentaties etc. worden indien mogelijk vervangen door livestreams of vlogs.

 

Bpv

Onder onderwijs activiteiten vallen ook de bpv (stage) activiteiten. Deze activiteiten vervallen dus ook tot minimaal 6 april. Dit geldt voor de studenten uit het tweede leerjaar, maar ook voor de derdejaars studenten die op 23 maart met hun bpv zouden starten en lintstage in leerjaar 1 (groen). Alle bpv-bedrijven/instellingen zijn hierover vandaag per email geïnformeerd. De uren die studenten in hun bpv missen door deze Corona-stop zullen door de school (slb’er) worden afgetekend en hoeven dus niet te worden ingehaald. Studenten die ondanks de stop toch naar het bpv bedrijf blijven gaan, doen dat niet onder de verantwoordelijkheid van de school.

 

Studenten die tijdelijk geen bpv doen ontvangen via hun slb’er een opdracht om hetgeen tot dusver geleerd en gedane stageopdrachten uit te werken.

 

Buitenland bpv

Alle studenten die voor bpv in het buitenland verblijven hebben op 15 maart een brief ontvangen waarin wordt gesteld dat ze, indien mogelijk, naar Nederland terug moeten reizen. Studenten die desondanks in het buitenland blijven doen dat op eigen verantwoordelijkheid.

 

BBL

Ook de lessen voor alle BBL studenten vervallen tot minimaal 6 april. BBL studenten hebben daarnaast een arbeidsovereenkomst met hun werkgever. Of de werkzaamheden op basis van dit arbeidscontract door gaan is de verantwoordelijkheid van het bedrijf.

 

Inleveren formulieren keuzedelen

Alle eerstejaars studenten moeten hun keuzedelen formulier inleveren. Dit formulier staat op Peppels en moet ook via Peppels worden ingeleverd. Hiervoor worden de eerder vastgestelde inleverdata

(17 maart) aangehouden.

 

Afstand leren

Met ingang van woensdag 18 maart starten we met afstand leren.

Voor iedere student/groep en voor de meeste vakken wordt er in Peppels een lesplanning klaar gezet met daarin opdrachten die gemaakt moeten worden, stukken die gelezen moeten worden, tutorial,etc.Iedere les begint met de Peppels opdracht.

 

Daarnaast nodigen docenten je uit via Teams in te loggen op een verbinding. Maakt de docent geen gebruik van een Teams bijeenkomst, dan wordt het werklog in Peppels gebruikt, zodat je vragen kan stellen. Vanuit Peppels of Teams kunnen collega’s de doorverwijzen naar het gebruik van een ander programma, bijvoorbeeld; Studiemeter. Op dit moment werkt iedere student met Peppels en Deviant. Het inloggen op die programma’s zal naar wij vermoeden geen problemen opleveren. Nog niet iedereen zal Teams eerder hebben gebruikt. Uitleg over het gebruik van Teams wordt voor alle groepen op Peppels gezet.

 

We gaan voor studenten en docenten op een vrij nieuwe manier werken. Het is niet gek als lang niet alles werkt zoals we hopen of lukt zoals we willen. Dit geeft niks. Laten we proberen het beste ervan te maken en elkaar te helpen met deze digitale uitdaging.

 

Je zult het nieuws ongetwijfeld blijven volgen, maar houd in deze ook de communicatie vanuit de school via de website en email in de gaten. Wil je deze brief delen met je ouder(s)/verzorger(s)!

 

Mochten jij of je ouders/verzorgers vragen hebben m.b.t. bovenstaande, dan kun je die stellen via je studieloopbaanbegeleider.

 

16 maart 2020

Alle onderwijsactiviteiten, inclusief de BPV activiteiten, worden tot en met 6 april aanstaande opgeschort. Alle BPV bedrijven ontvangen vanuit ons een e-mail met verdere uitleg.