Natuurinclusieve landbouw in het onderwijs

Date

De provincie streeft naar een duurzame natuurinclusieve landbouw in 2025 en wil dit door kennisdeling vanuit het onderwijs stimuleren door middel van het project ‘Natuurinclusieve landbouw in het onderwijs’. Het project moet zorgen voor meer kennis en bewustwording bij studenten.

Dit wordt gedaan door middel van excursies, praktijkdagen en/of onderzoek op zogeheten demobedrijven. Daarnaast wordt er gewerkt aan nieuw onderwijsmateriaal, zoals opdrachten die kunnen worden uitgevoerd op deze demobedrijven.

Onderwijs
Aeres MBO Leeuwarden en Van Hall Larenstein werken samen aan dit project ondersteund door de Provincie Fryslân.

“We willen de studenten de vernieuwingen van de veranderende landbouw meegeven, zodat zij straks bewuste keuzes kunnen maken in hun agrarische bedrijf of advies kunnen geven”, aldus Martine Hijlkema, projectleider Aeres MBO Leeuwarden. Ook voor docenten worden studiemiddagen georganiseerd. In dit project verbinden we het onderwijs met demobedrijven waar zowel studenten als docenten kennis kunnen opdoen. Er zijn 5 bedrijven die meedoen als demobedrijf. Bij NIL denk je vaak aan biologisch/dynamische bedrijven, maar juist in dit project maken de studenten/docenten ook kennis met gangbare melkveehouderijbedrijven in diverse regio’s.

Demobedrijf
Eén van de deelnemende bedrijven is maatschap De Jong-Terwisscha van Scheltinga in Baaium. Ze zijn een gangbaar bedrijf, met veel weidevogelbeheer. Ze organiseren in de zomer safari’s in het land zodat burgers kunnen kennismaken met weidevogelbeheer. De Jong heeft ook (samen met een aantal andere melkveehouders) een ‘eigen’ melkstroom, genaamd Noordertrots boerenzuivel, welke wordt verkocht in de Poiesz supermarkten.

In 2016 besloot de familie zonder enige (financiële) hulp van buitenaf om anders te gaan boeren om zo o.a. het aantal weidevogels in hun gebied te beschermen en hierdoor de populatie van onder andere de grutto te vergroten.

Inmiddels zijn we 5 jaar verder en het resultaat is dat het aantal broedparen van de grutto/kievit/scholekster en tureluur zijn verviervoudigd! Een enorm succes! Door dit succes sluiten steeds meer buren aan bij het natuurbeheer en wordt het NIL-gebied in de Húnserpolder in 2022 zelfs groter.

Er is zeker een verdienmodel (dankzij subsidies en samenwerking met Weideweelde/Noordertrots), maar Marten de Jong gaat het met name ook om de intrinsieke motivatie. Zonder al deze inkomsten zou hij ook op deze manier boeren. Eén van de voordelen die hij ook ziet is dat hij door het kruidenrijke grasland, zijn koeien gezonder blijven en dat de diergezondheidskosten beduidend lager zijn geworden. Maar hij geniet ook zeker van de vele weidevogels die broeden in zijn grasland.

Toekomst
De komende jaren maken de studenten op de demobedrijven kennis met NIL ondernemers die met veel passie hun kennis willen overdragen. Op deze manier krijgen studenten een brede kijk op de agrarische sector, waardoor ze in het eigen bedrijf straks als ondernemer bewuste keuzes kunnen maken of een goed perspectief hebben op de arbeidsmarkt.

Foto: Marten de Jong vertelt over zijn manier van ondernemen aan docenten van Aeres MBO 3-4 veehouderij Leeuwarden.