Practoraten

Aeres MBO heeft een eigen onderzoeksprogramma in de vorm van practoraten. Practoraten hebben als doel het delen van kennis en onderzoeksresultaten, om zo te komen tot kwaliteitsverbetering van het onderwijs, het bevorderen van het onderzoeksvaardigheden bij studenten en medewerkers en het (mede) oplossen van praktijkvraagstukken in het werkveld.

Op dit moment zijn er twee practoraten bij Aeres. Hierbinnen wordt door de practor, samen met (docent-)onderzoekers, docenten , studenten en de praktijk, praktijkonderzoek uitgevoerd binnen verschillende onderzoeksprojecten.

Dierenwelzijn en -gezondheid

Het practoraat Dierenwelzijn en -gezondheid wil inhoudelijk kennis opdoen over dierenwelzijn en -gezondheid door (praktijk)onderzoek uit te voeren naar de bij Aeres en in het bedrijfsleven gehuisveste dieren. Dit gebeurt door studenten, docenten, docent-onderzoekers en betrokkenen.

De opgedane kennis wordt rechtsreeks in het onderwijs verweven waardoor toekomstige diermedewerkers in staat zijn om kritisch en bewust te handelen. Daarnaast heeft het practoraat een wens om het onderzoekend vermogen van alle betrokkenen te versterken.

Kringlooplandbouw

Het practoraat Kringlooplandbouw bestaat sinds september 2020. In 2018 heeft de overheid aangegeven dat in 2030 kringlooplandbouw bereikt moet zijn. Een zeer ambitieuze doelstelling omdat op dat moment maar een heel beperkt aandeel kringloop werd gerealiseerd.

Het practoraat richt zich met name op vollegrond voedselproductie en grondgebonden vormen van veehouderij. Het practoraat werkt samen met docenten die kringlooplandbouw in hun lessen verzorgen.